Všechno, co jste chtěli vědět o bodech

Kdo je uděluje? Za co vlastně? Jak zjistit aktuální stav mého bodového konta? Kolik bodů je za pásy? A kolik za alkohol? Jestli chcete znát odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek, čtětě dál.

Tzv. bodový systém byl zaveden novelou zákona č. 361/2000 Sb. (č. 411/2005 Sb., často veřejností přezdívaný jako „nový silniční zákon“). Spočívá v dlouhodobém sledování porušování povinností jednotlivými řidiči motorových vozidel a s tím spojenou možnost odebrání řidičského průkazu a ztrátu odborné způsobilosti v případě opakovaného porušování pravidel silničního provozu.

Body nicméně nemohou získat cyklisté, chodci apod. Lze je udělit pouze v souvislosti s řízením motorového vozidla.

Systém je nastaven tak, že „bodové konto“ každého řidiče motorových vozidel může být načítáno až do dvanácti bodů (body se tedy neodečítají, nýbrž získávají). Pokud řidič získá 12 bodů, ztrácí řidičské oprávnění i odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel (následně musí tuto odbornou způsobilost nově prokázat, tj. složit zkoušky v autoškole).

Policista vám žádné body nedá

Body řidič získá tak, že je pravomocně uznán vinným z přestupku nebo trestného činu, ve vztahu ke kterému je v příloze zákona č. 361/2000 Sb. uvedeno bodové hodnocení. Body tedy neuděluje policista na místě, nýbrž je dle sazebníku bodů podle shora uvedené přílohy zaeviduje obecní úřad, který vede registr řidičů.

Příslušný  obecní úřad obce s rozšířenou působností pak vydá na žádost řidiče výpis z registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení.

Spory se nicméně vedou o to, jakým způsobem se přičítají body v případě více přestupků, které jsou projednávány společně. Jasno je pouze v tom, že pokud řidič spáchá více bodovaných přestupků jedním skutkem (tj. např. jede rychle, nesvítí a k tomu telefonuje), dostane body jen za nejzávažnější z nich. Ani tady však není zřejmé, zda se myslí bodově nejzávažnější nebo nejzávažnější z hlediska možné výše uložené sankce, protože v tom může být rozdíl.

Co se týče případů spáchání více bodovaných přestupků více skutky, zákon na to jednoznačnou odpověď nedává. Obecně se má za to, že se za takové přestupky ukládá tolikrát bodů, kolikrát se řidič dopustil přestupků.

To ale neladí s ukládáním sankcí za takové přestupky, protože sankci dostane řidič jen jednu – tyto jeho přestupky budou projednávány v tzv. společném řízení, kde mu bude uložena sankce pouze za ten nejpřísněji postižitelný přestupek. Není pak důvod, aby tomu u bodů bylo jinak, zákon to však výslovně neříká. Tato otázka by měla být předmětem novelizace, aby bylo jasné, jak se mají opakované přestupky posuzovat.

Nesouhlasíte s udělenými body? Braňte se!

Pokud řidič dosáhne dvanácti bodů, obecní úřad jej vyrozumí a řidič je povinen do pěti pracovních dnů odevzdat řidičský průkaz. Požádat o vrácení smí až po roce, resp. pokud mu byl uložen vedle toho zákaz řízení z jiného důvodu (např. zaviní nehodu a současně dostane ještě body), pak až po vykonání trestu zákazu řízení. Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel písemně u příslušného obecního úřadu. Musí přitom prokázat, že se podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti.

Co se odečítání bodů týče, za každých 12 měsíců bezbodového řízení se odečítají maximálně 4 body. Nicméně se do této doby nepočítá doba, kdy řidič vykonává trest zákazu řízení.

Pokud řidič se zápisem bodů nesouhlasí, může podat proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu.

Shledá-li  obecní  úřad  obce  s  rozšířenou  působností  námitky oprávněné, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny, provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru  řidičů  a  neprodleně  písemně  vyrozumí  o  provedené opravě záznamu řidiče.

Shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče neodůvodněné,  rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam potvrdí. Další obrana pak zahrnuje postup v rámci správního soudnictví (správní žaloba).

Podá-li  řidič  námitky  proti  provedenému  záznamu,  kterým bylo dosaženo celkového počtu 12 bodů, nemusí odevzdat řidičský průkaz až do doby, kdy rozhodnutí o námitkách nabude   právní moci.

Bodový „ceník“

Přehled   jednání   spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání

————————————————————————
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny
nebo podskupiny řidičského oprávnění                     7
————————————————————————
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost,
který si řidič  přivodil požitím alkoholu nebo užitím
jiné návykové látky                                                   7
————————————————————————
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce
ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem                        7
————————————————————————
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření
ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že
dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno
s nebezpečím pro jeho zdraví                                    7
————————————————————————
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému
lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn
jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno
s nebezpečím pro jeho zdraví                                    7
————————————————————————
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti
řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké
újmě na zdraví                                                         7
————————————————————————
při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo
zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující
zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně
přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč,
neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody
policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody
nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po
poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení
dopravní nehody                                                      7
————————————————————————
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové
době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho
vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší
než 0,3 promile, nebo  řízení vozidla bezprostředně po užití
jiné návykové látky nebo v takové  době po užití jiné návykové
látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem            6
————————————————————————
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to
zákonem zakázáno                                                     6
————————————————————————
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla
otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání
v místě, kde to není dovoleno                                     6
————————————————————————
vjíždění na železniční přejezd v případech,
ve kterých je to zakázáno                                           6
————————————————————————
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl
zadržen řidičský průkaz                                            6
————————————————————————
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu
na pozemních komunikacích podle zvláštního právního
předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně
ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích                                                            5
————————————————————————
řízení motorového vozidla bez držení platného
osvědčení profesní způsobilosti řidiče                         5
————————————————————————
řízení motorového vozidla bez držení platného
posudku o zdravotní způsobilosti                                 5
————————————————————————
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené
zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více
v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec                   5
————————————————————————
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči
zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn
„Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních
komunikacích osobou oprávněnou k řízení
tohoto provozu                                                          5
————————————————————————
při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu
pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky        4
————————————————————————
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího
pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje           4
————————————————————————
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo
ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na
pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání          4
————————————————————————
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých
je řidič povinen dát přednost v jízdě                         4
————————————————————————
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo
nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky
v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisů     4
————————————————————————
řízení vozidla, které není registrováno v registru
silničních vozidel, přičemž této registraci podle
zvláštního právního předpisu podléhá                        4
————————————————————————
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku,
než která byla vozidlu přidělena                                4
————————————————————————
při dopravní nehodě, při které byla způsobena na
některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných
věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než
50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání
totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo
neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené
opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení
se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání
pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody                 3
————————————————————————
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového
nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným
způsobem při řízení vozidla                                        3
————————————————————————
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem
nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo
o 30 km.h-1 a více mimo obec                                     3
————————————————————————
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce
v případech, kdy je řidič povinen tak učinit                3
————————————————————————
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem
z jednoho jízdního pruhu do druhého                         3
————————————————————————
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo
v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič
ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu
v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 promile        3
————————————————————————
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním
právním předpisem při kontrolním vážení vozidla
podle zvláštního právního předpisu                             3
————————————————————————
Nedovolená jízda po tramvajovém pásu                        2
————————————————————————
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním
pásem nebo užít ochrannou přílbu                              2
————————————————————————
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo
bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6               2
————————————————————————
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích,
kterou řidič způsobil                                                    2
————————————————————————
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel   2
————————————————————————
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené
zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km.h-1
v obci nebo o méně než 30 km.h-1 mimo obec              2
————————————————————————
nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová
vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem,
jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje
dosažení rychlosti nejméně 80 km.h-1                           1
————————————————————————
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu             1
————————————————————————
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla        1
————————————————————————
porušení povinnosti vyplývající ze značky
„Obytná zóna“ nebo „Pěší zóna“                                    1
————————————————————————
porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo
příkazové značky (kromě výše uvedených případů
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní
značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného
dopravní značkou a zákazových značek
B 28 – zákaz zastavení a B 29 – zákaz stání)                      1
————————————————————————
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla
modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním
zvukovým výstražným znamením                                   1
————————————————————————
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla
oranžové barvy                                                            1
————————————————————————

JUDr. Tomáš Beran

25.9.2007 7:00| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist