Kupujete auto? Základem úspěšného a bezpečného obchodu je správně uzavřená kupní smlouva.

Kupní smlouva na auto, vzor, kvitance, prostě vše potřebné, co podle aktuálního občanského zákoníku potřebujete při nákupu auta, ať nového či ojetého.

Téma stále platné a velmi diskutované, a také se velmi často a pravidelně opakující v naší Právní poradně. Otázka je jednoduchá, jak správně připravit a uzavřít kupní smlouvu, s účinností od 1. 1. 2014 jsou totiž nově upravena pravidla pro kupní smlouvu a protože nákup a prodej vozidel je předmětem častých dotazů v Právní poradně, podíváme se společně v několika dílech na to, jak prodávat a kupovat motorová vozidla v rámci pravidel nového občanského zákoníku (NOZ).

Tato první část se bude týkat obecného úvodu ke kupní smlouvě, v dalších dílech se pak podíváme na související otázky, jako je např. celkový postup po podpisu kupní smlouvy a převod v registru vozidel.

Odpovědnost za vady při prodeji aut podle nového Občanského zákoníku

Základním předpokladem pro to, aby obě smluvní strany, tj. jak kupující, tak prodávající, předešly co největšímu množství problémů, je sjednat si písemnou kupní smlouvu, ve které budou jednotlivé práva a povinnosti srozumitelně a jasně popsány. Jak z řady dotazů čtenářů plyne, komplikují si situaci sami hlavně tím, že písemnou kupní smlouvu nesjednávají. Dostávají se pak do důkazní nouze, že takovou smlouvu vůbec uzavřeli, že auto není jejich apod., což má zásadní dopady na řadu věcí, a to zejména:

– odpovědnost provozovatele za přestupky spáchané jeho vozidlem

– odpovědnost provozovatele vozidla za škodu způsobenou provozem vozidla

– povinnost mít sjednané tzv. povinné ručení a s tím spojené sankce v případě jeho neplacení.

Rozhodně tedy doporučuji sepsat písemnou kupní smlouvu, která bude jasným podkladem pro prodávajícího, že vozidla již není jeho a naopak jasným dokladem kupujícího, že vozidlo už je jeho. Vzor kupní smlouvy, která může jako takový základní a jednoduchý vzor posloužit, je uveden níže.

Samozřejmě se jedná o vzorové znění, přičemž kupující a prodávající do něj mohou doplnit cokoliv dalšího, co uznají za vhodné a vždy lze doporučit revizi předpřipraveného návrhu právníkem, aby vám potvrdil, že obsahově smlouva Vašim požadavkům a postavení v tomto smluvním vztahu vyhovuje (jiné požadavky na obsah může mít prodávající a jiné kupující). Níže uvedené znění lze tedy považovat za výchozí materiál, který je dle požadavků vhodné doplnit.

Jak z textu kupní smlouvy plyne, je vhodné zaměřit se na následující:

– podrobnou a pečlivou identifikaci smluvních stran (nezřídka se v Právní poradně mihne dotaz, že jedna strana nemá kontakt na druhou stranu); tomu lze čelit uvedením co největšího množství identifikačních a kontaktních údajů právě do kupní smlouvy

– podrobnou a pečlivou identifikaci předmětu převodu, a to nejen samotnými údaji o vozidlu, ale současně také podrobným popisem stavu prodávaného vozidla, a to včetně upozornění na případné vady vozidla

– jasnou a srozumitelnou dohodu o výši kupní ceny a způsobu jejího uhrazení; pokud jste kupující, tak je pro vás velmi důležité např. potvrzení prodávajícím, že mu kupní cena byla uhrazena, a to buď výslovným ujednáním ve smlouvě, pokud byla uhrazena předem anebo předáním samostatné kvitance o úhradě kupní ceny (vzor je uveden níže)

– jasnou dohodu o tom, kdy kupující nabývá vlastnické právo (jestli předáním nebo zaplacením apod.); pro prodávajícího je např. důležité si pro jeho ochranu dohodnout, že kupující nabývá vlastnické právo až úhradou kupní ceny a dokud tato podmínka není splněna, kupující vlastníkem není

– podrobný seznam věcí a dokladů předávaných společně s vozidlem (zde lze zejména zdůraznit dostatečně jasně sjednané ustanovení o předání dokladů pro přepis vozidla)

– jasná dohoda o tom, jak proběhne přepis v registru vozidel (v tomto se dělá mnoho chyb a budu se tomu věnovat v samostatném dílu)

– jasně uvedené datum podpisu smlouvy.

Podpisy na kupní smlouvě nemusí být úředně ověřené, ale určitě je to lepší a nelze tím nic pokazit.

Co se samotného obsahu práv a povinností v kupní smlouvě dle NOZ týče, je nová právní úprava velmi podobná dosavadní právní úpravě. Hlavní terminologický rozdíl je jen v tom, že už neexistuje obchodní zákoník, takže veškeré kupní smlouvy jsou sjednány již jen v režimu občanského zákoníku. To, co na jsme byli zvyklí z hlediska práv a povinností, však zůstává prakticky stejné.

Kupní smlouva dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku

 

I.

Smluvní strany

 

 

Jméno a příjmení:

Trvalé bydliště:

Datum narození:

 

(dále jen jako „Prodávající“)

 

a

 

Jméno a příjmení:

Trvalé bydliště:

Datum narození:

 

(dále jen jako „Kupující“)

 

(společně též dále jako „Smluvní strany“)

 

 

Smluvní strany uzavřely dne _____________, za podmínek dále dohodnutých, tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

 

 

II.

Prohlášení prodávajícího

 

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného osobního vozidla tak, jak je popsáno v čl. III této Smlouvy (dále jen „Vozidlo“), že na Vozidle neváznou žádná práva třetích osob (Vozidlo není zejména předmětem zástavního práva ani exekuce) a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu Vozidla.

 

Prodávající dále prohlašuje, že je skutečným vlastníkem Vozidla, že jej nabyl v souladu se zákonem a že se tedy nejedná o vozidlo odcizené nebo získané jinak v rozporu s právními předpisy.

 

III.

Předmět smlouvy

 

Předmětem této Smlouvy je prodej a koupě níže popsaného Vozidla:

 

Identifikace Vozidla:

 

a) tovární značka:

b) typ/model:

c) rok výroby:

d) Číslo karoserie (VIN):

e) RZ:                                     

f) číslo technického průkazu:

g) STK platná do:

h) počet ujetých kilometrů:

 

IV.

Kupní cena

 

Kupní cena Vozidla specifikovaného v čl. III této smlouvy je _______ (slovy _________ korun českých).

 

V.

Přechod vlastnického práva

 

Prodávající za podmínek sjednaných v této Smlouvě prodává Kupujícímu Vozidlo společně s jeho příslušenstvím a Kupující Vozidlo přijímá do svého výlučného vlastnictví. Vlastnické právo k Vozidlu přechází na Kupujícího uhrazením kupní ceny.

 

VI.

Prohlášení Kupujícího

 

Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem předmětného Vozidla, jeho obsluhou, a že s ním byla provedena zkušební jízda. Se stavem Vozidla, který odpovídá stáří a opotřebení vozidla, Kupující souhlasí.

 

S kupovaným Vozidlem současně Kupující přebírá:

 

–       _____ks klíčů od vozidla,

–       servisní knížku,

–       technický průkaz,

–       ORV.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného Vozidla.

 

Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu veškerou součinnost nezbytnou k zajištění převodu Vozidla na Kupujícího, zejména poskytne plnou moc Kupujícímu nebo třetí osobě, kterou pro zajištění převodu určí Kupující.

 

Kupující se zavazuje do 10ti pracovních dnů od předání všech dokladů k Vozidlu nutných k přepisu na něj takový přepis v Registru vozidel na sebe provést. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč denně. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

 

Tato Smlouva byla uzavřena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom. 

 

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

 

 

 

V ____________ dne _____________

 

 

 

 

 

     ____________________________                         ______________________________

                        Prodávající                                                             Kupující

 

Kvitance

  

Já, _________, dat. nar. ___________, trvale bytem ___________  tímto potvrzuji, že jsem dne _______ převzal od ____________, bytem ___________, dat. nar. ___________ částku ve výši _________,- Kč a která představuje kupní cenu sjednanou za vozidlo ___________, typ __________, barva: ___________, r.v. __________, RZ: ____________, VIN: ___________ na základě kupní smlouvy uzavřené dne ____________, čímž byla kupní cena za uvedené vozidlo zcela uhrazena.

 

 

V _________ dne ___________

 

 

 

 

———————————————————–

                           podpis

CO BY VÁS JEŠTĚ MOHLO ZAJÍMAT23.1.2017 4:00| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist