Vše o novém silničním zákoně!

Na co si dát pozor od prvního července a jaké změny nás tedy čekají? kompletní přehled naleznete zde...

Od 1. července 2006 nabude účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, který novelizuje v současnosti platný zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Novelizace pravidel silničního provozu byla vyvolána zejména nutností zvýšit bezpečnost na našich silnicích, dále v souladu s vládou schválenou Národní strategií bezpečnosti silničního provozu snižovat počet usmrcených a zraněných v důsledku dopravních nehod a v neposlední řadě aktualizovat českou právní úpravu ve vztahu k právu EU.

Novelizace pravidel silničního provozu je postavena na nových preventivních opatřeních doplněných opatřeními v oblasti represe směřované zejména na ty řidiče, kteří se opakovaně dopouštějí dopravních přestupků.

– od 1. července bodový systém hodnocení řidičů,

– podstatně vyšší peněžité sankce za dopravní přestupky,

– nové pravomoci Policii ČR:

– ve vybraných případech na místě zadržet řidičský průkaz,

– zabránit řidiči v další jízdě, případně vyžadovat kauci,

– Městské a obecní policie budou moci měřit dodržování nejvyšší dovolené rychlosti.

Hlavní změny v pravidlech:

Celoroční svícení

Protijedoucí vozidlo je lépe vidět – to znamená, že řidiči dřív a včas zaznamenají vůz v protisměru, řidič rovněž mnohem přesněji a rychleji odhadne vzdálenost a rychlost blížícího se vozu.

Jízda pod vlivem alkoholu a drog

Novelizace pravidel silničního provozu přináší vyšší sankce za jízdu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek (drogy, léky). V těchto případech může policista řidiči zabránit v další jízdě použitím technických prostředků.

Novinkou je, že řízení pod vlivem alkoholu se stává novým trestným činem v trestním zákoně (konkrétně § 201). Za tento trestný čin hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Vyšší trestní sazba – 6 měsíců až 3 roky nebo zákaz činnosti – hrozí recidivistům nebo například řidičům hromadných dopravních prostředků.

Na řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek (drog) samozřejmě pamatuje vysokými sazbami v rozpětí 3 – 7 bodů i bodový systém hodnocení řidičů.

Poslední novinkou v této oblasti je, že zákon č. 379/2005 Sb. umožňuje strážníkům obecní policie v případě podezření provést orientační dechovou zkoušku ke zjištění, není-li řidič ovlivnění alkoholem.

Dětské autosedačky

U nás dosud platí povinnost umístit dítě (menší než 150 cm, lehčí než 36 kg) do sedačky jen na dálnicích a rychlostních silnicích. Na jiných než uvedených pozemních komunikacích mohou být děti až do 1. července přepravovány bez zádržných systémů. Nyní bude zavedena povinnost vozit děti v autosedačkách na všech kategoriích pozemních komunikací.

Novela ale umožňuje výjimku pro početnější rodiny (paragraf 6, odst. 1f). Pokud se na zadní sedadlo nevejdou vedle sebe tři sedačky, je možné třetí dítě vézt také, ale pouze je-li připoutané bezpečnostním pásem. Rovněž nemusí být dítě v autosedačce, pokud rodina jede taxíkem – stejně však nesmí sedět vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Na závěr připomeňme, že sedačku nebo aspoň sedátko musí použít i osoba až do věku 18 let, pokud je menší než 150 cm.

Další výjimka se až do 1. května 2008 vztahuje na vozidla pro přepravu dětí do mateřských nebo základních škol a na sportovní, kulturní nebo společenské akce, ovšem rychlost vozu je omezena maximálně na 70 km/h.

Povinné přilby pro cyklisty

Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

Přilby musí mít tzv. schvalovací značky (Atest 8 SD) a schvalovací doložku, kterou musíte najít na každém kusu.

Telefonování za jízdy

Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

Novela upřesňuje dosavadní zákaz, který teoreticky mohl být obcházen tím, že řidič vzal mobil mezi rameno a hlavu a nedržel ho v ruce. Pokud někdo telefonuje za jízdy, porušuje ovšem současně jednu se základních povinností řidiče – (paragraf 5, odst. 1b, věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích).

Zastavení a stání

Novela umožňuje parkování nejen souběžně s chodníkem, nýbrž i šikmo a kolmo, aniž by to muselo být vyznačeno příslušnou dopravní značkou. Při volbě takového parkování je však třeba mít na paměti, že se nemění pravidlo, podle něhož při stání musí zůstat aspoň jeden volný jízdní pruh o šířce nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Důležitá je i volba místa – i při splnění této podmínky může být kolmé postavení vozu riskantní pro jeho majitele, tedy že do něho někdo nabourá…

Zákon také nově dává právo zastavit řidiči taxislužby ve druhé řadě, je však při tom povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

V paragrafu 27, odst. 1, písm. o

je pak zákonem dána jistá možnost zastavit po dobu nejvíce tří minut i na vyhrazeném parkovišti. Řidič přitom však nesmí ohrozit ani omezit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, zvláště pak řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno. Na vyhrazeném parkovišti pro invalidy nelze zastavit a stát v žádném případě. Na tato parkoviště je vjezd vozidel bez označení O1 zakázán, je zde tedy zakázáno i zastavení a stání. V případě porušení hrozí řidiči pokuta od 5000 do 10 000 Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do jednoho roku.

V paragrafu 27, odst. 1, písm. r

je nyní zcela zakázáno parkovat na vegetaci kolem silnice, pokud to nedovoluje místní úprava. Dále je potvrzeno, že na obousměrné komunikaci lze stát jen vpravo, a upřesněno, že na jednosměrné komunikaci je to možné vpravo i vlevo.

Jízda v jízdních pruzích

Paragraf 12, odst. 6

Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středového jízdního pruhu jen tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu: obdobně se postupuje při přejíždění z levých jízdních pruhů do středních jízdních pruhů na pozemní komunikaci o čtyřech a více jízdních pruzích na vozovce.

odst. 7

Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího. Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucího v průběžném pruhu. Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu.

Odstavce 6 a 7 upřesňují chování řidičů při jízdě po silnici o více pruzích. Jedná se o změnu pruhů, kde by sice logika měla řidiči napovědět, ale dění na silnicích tomu nenasvědčuje. Pokud totiž na tří a víceproudé komunikaci současně chtějí do volného jízdního pruhu najet dva automobily, měli by se řidiči řídit pravidlem pravé ruky.

Je upřesněno najíždění na dálnice a rychlostní komunikace prostřednictvím připojovacích pruhů, které je v případě jejich existence řidič povinen použít. Ačkoliv se to zdá jako samozřejmost, jsou stále řidiči, kteří na tyto komunikace i při existenci připojovacích pruhů vjíždějí se zastavením jako na křižovatce. Teď se již nebudou chovat jen nesprávně, nýbrž v rozporu se zákonem a dopravními předpisy.

Jízdy v jízdních pruzích se nově týká i § 41, odst. 8, který upřesňuje v případě vzniku kolon vytvoření průjezdného jízdního pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy.

Jízda po kruhovém objezdu

Pokud se na objezd motorista chystá vjet, nedává znamení o změně směru. Dosud to nebyla povinnost, nyní je to zakázáno! Má to logiku i význam. Při najíždění automobilista nemění vlastně směr a navíc nemá kam jinam uhnout než vpravo. Hlavní význam tkví ovšem v tom, že leckdy své „blikání“ po najetí na objezd motorista okamžitě nezruší a může tak uvést v omyl motoristu, který se chystá najet z následující odbočky, která zejména na menším kruhovém objezdu bývá vzdálena jen několik metrů.

Par. 22, odst. 5 upřesňuje chování na samotném kruhovém objezdu. Při přejíždění mezi jízdními pruhy jak doprava, tak doleva je řidič povinen dávat znamení o změně směru jízdy. Znamení se nedává pouze při vjíždění na kruhový objezd a při jízdě po kruhovém objezdu, pokud ovšem řidič nepřejíždí mezi jízdními pruhy.

Paragraf 22, odst. 5 upřesňuje také logický předpoklad, že na kruhovém objezdu, je-li označen příslušnými dopravními značkami, má přednost mnohatunový náklaďák, cyklista, ale i organizovaný útvar (ne ovšem jednotlivý chodec). Po vzniku profesionální armády je pochodující vojenská jednotka málo pravděpodobná, se stádem skotu nebo ovcí se u nás na kruhovém objezdu motorista nejspíš rovněž nesetká, ale kdo ví. Není však špatné odvézt si toto vědomí do jiných zemí.

Jízda na dálnicích

Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích.

Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.

Jízda nákladních vozidel

Zakazuje předjíždění nákladním vozům nad 3,5 t (na osobní vozy kategorie N1 to neplatí…) a jízdním soupravám, pokud nemají dostatečný náskok rychlosti oproti předjížděnému vozu.

Nákladních vozů s hmotností nad 7,5 t se týkají také změny v omezení jízdy některých vozidel v neděli a ostatních dnech pracovního klidu – v sobotu v období od 1. července do 31. srpna jim byla zkrácena doba zákazu na dobu od 7 do 13 h (dosud do 20 h), ovšem ve stejném období nesmějí na dálnice a silnice I. třídy v pátek od 17 do 21 h.

Zákaz používání antiradarů

Dosavadní zákon se podstatně nezměnil – minulý zakazoval používat antiradar účastníkovi provozu, současná novela tento zákaz rozšiřuje – prostě nikdo!

Přestože se rozšířil okruh osob, kterých se zákaz týká, nemění se nic na samotné podstatě zákazu. V České republice je zakázáno používat aktivní rušičky radarů, jejichž používání navíc zakazuje i telekomunikační zákon a které lze použít proti laserovým měřičům rychlosti. Policie ČR je zatím neměla, ovšem v letošním roce by měla obdržet více než sto těchto „laserových pistolí“. Dosavadní detektory je nedokážou včas odhalit, aktivní rušičky radarů jsou však protizákonné.

Přenosné pasivní radarové detektory jsou povolené, protože nejsou zakázané. Neexistuje totiž žádná norma, která by jejich použití upravovala. Napevno zabudované antiradary nemají homologaci, což znamená, že jejich nalezení může policista pokutovat. Za použití aktivních prostředků rušících radar pak může padnout trest až 100 000 korun.

Pravomoci policie ČR

Policisté mohou zamezit, aby řidič pokračoval v jízdě, a to odtažením vozu nebo technickým prostředkem (botičkou), a to na náklady řidiče nebo provozovatele vozu.

Musí k tomu mít odpovídající důvod (např. alkohol, drogy, léky, odmítnutí dechové zkoušky a následného lékařského vyšetření, podezření na předchozí zavinění nehody, zadržení řidiče podezřelého, že ujel z místa nehody, podezření na odcizení vozu, řízení vozu bez řidičského průkazu).

Pokud se důvody odstavení vozu týkají jen řidiče, může s vozem pokračovat jiný oprávněný účastník provozu.

Policista je povinen oznámit zadržení řidičského průkazu bez zbytečného odkladu registru řidičů. Obce mají zase povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení zahájit řízení, na jehož základě lze řidičský průkaz buď odebrat, nebo jej vrátit.

Pravomoci obecní policie

Novinkou je také to, že strážník obecní policie může zabránit řidiči pokračovat v jízdě, pokud ten poruší odstavec 1 a 2 paragrafu 118. Podle těchto odstavců se jedná o provinění, kvůli nimž může nařídit odstavení vozidla policista ČR. Strážník obecní policie je povinen v případech uvedených v odstavci 1 a 2 přivolat policii a řidič je zase povinen setrvat na místě do příchodu policie.

Pravomoci celní správy

Seznam těch, kteří smějí zastavit vozidlo (policista, vojenský policista, strážník obecní policie ve stejnokroji, ale např. i účastník dopravní nehody, pokud je to potřeba), rozšířili celníci.

Lékařské potvrzení

Držitel řidičského oprávnění, který dosáhl věku 60, 65 a 68 let a po dovršení věku 68 let každé dva roky je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce, kterou provádí posuzující lékař (viz § 84, odst. 4, zákona č. 361/2000 Sb.). Ten na základě lékařské prohlídky vydá „Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“.

Podle nového znění zákona je držitel řidičského průkazu povinen mít při řízení motorového vozidla tento posudek o zdravotní způsobilosti při sobě a na požádání ho předložit policistovi ke kontrole (viz § 6, odst. 9).

Dálniční známky

Kdo opomene tento kupón koupit a umístit ho na své vozidlo, může dostat pokutu až do 500.000 Kč (v blokovém řízení do 5.000 Kč).

Pokud si motorista dálniční kupón koupí, ale zapomene na díl kupónu nalepený na předním skle napsat registrační značku vozidla, může po 1. lednu 2007 dostat pokutu až do 100.000 Kč (v blokovém řízení do 5.000 Kč).

Dálniční kupón je dvoudílný, druhou část kupónu vozí motorista s sebou a na vyžádání policisty nebo celníka je povinen předložit ji ke kontrole. Když tak nebude moci učinit, měl by si po 1. lednu 2007 připravit až 100.000 Kč na pokutu (v blokovém řízení do 5.000 Kč).

Pokud po 1. lednu 2007 řidič opomene odstranit starý dálniční kupón, může počítat s pokutou až do 100.000 Kč (v blokovém řízení do 5.000 Kč).

Platnost dálničního kupónu na rok 2006 končí k 31.12. 2006. Od 1. ledna 2007 pro vozidlo do 3,5 t bude roční dálniční kupón stát 1.200 Kč.

Bodový systém

Řidič na základě dosažení horní hranice povoleného počtu bodů (12) přijde na rok o řidičský průkaz a před jeho získáním bude muset skládat opět zkoušku. Bodové konto ovlivňuje i roční doba bez přestupku, řidič tak sníží své konto čtyřmi body.

– pokud se na řidičově kontě objeví 12 bodů, je mu odebrán řidičský průkaz,

– Obecní úřad, který vydal řidičský průkaz, zaznamená body do 5 dnů od doručení oznámení,

– informace o udělení pokuty nebo pravomocného rozhodnutí o udělení trestu,

– řidič musí na požádání obdržet výpis o stavu svého konta – obecní úřad však nemá povinnost v případě změny bodového konta automaticky řidiče informovat,

– po roce bez bodového přestupku mu bude stav snížen o 4 body, po dalším roce znovu o 4 body,

– pokud neporuší předpisy tři roky, bude mít čisté konto,

– pokud byl řidič potrestán zákazem řízení a má na svém kontě trestné body, lhůty pro odpočet mu začnou běžet až po skončení zákazu řízení,

– o dosažení (překročení) hranice 12 bodů musí být řidič neprodleně informován,

– na odevzdání řidičského průkazu má řidič od doručení oznámení pět pracovních dnů,

– podmínkou pro vrácení řidičského průkazu je doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Přehled bodových hodnocení za jednotlivé přestupky nebo trestné činy:

7 bodů:

– řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

– řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky

– odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem

– odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

– odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

– způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví

– při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

6 bodů:

– řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem

– předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno,

– při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno

– vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

– řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

5 bodů:

– řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

–  řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče

– řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti

– překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec

– nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu

4 body:

– při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky

– při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje

– ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

– nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě

– překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb.

– řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu podléhá

– řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena

3 body:

– při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

– držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla

– překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec

– nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

– ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

– překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu

– řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰

2 body:

– nedovolená jízda po tramvajovém pásu

– porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu

–  porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí

– neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

– porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel

– překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec

1 bod:

– nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 80 km/h

– neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu

– porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla

– porušení povinnosti vyplývající ze značky „Obytná zóna“nebo „Pěší zóna“

– porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 – zákaz zastavení a B 29 – zákaz stání)

– neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením

– neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy

Zdeněk Hanzálek; Ministestvo dopravy ČR

26.6.2006 8:15

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist