Převod auta, náležitosti, postup, vzor smlouvy – část druhá

Minulý týden jsme si popsali právní souvislosti převodu auta, nyní následují vzory a formuláře.

V první části článku o převodu vozidel byl popsán postup převodu, náležitosti a některé další aspekty a podrobnosti. Druhá část článku bude věnována vzoru kupní smlouvy a formulářům používaným při převodu.

Text samotné kupní smlouvy následuje. Jedná se toliko o vzor, praxe přináší řadu požadavků na jeho modifikaci a proto je jistě vhodné jej případně upravit na míru aktuálním potřebám.

Kupní smlouva dle ust. § 588 a násl. občanského zákoníku* / dle ust. § 409a násl. obchodního zákoníku* 

I.

Smluvní strany

Jméno a příjmení / firma*:          ………………………………………………………………

Trvalé bydliště / sídlo*:               ………..………………………………………………………………..

Datum narození / IČ*:                ………………………………………………….………………………

číslo OP / údaj o zápisu do OŘ: ….………………………………………………….……………………

(dále jen jako „prodávající“)

* nehodící se škrtněte

a

Jméno a příjmení / firma*:          …………………………………………………………………

Trvalé bydliště / sídlo*:               ………..………………………………………………………………..

Datum narození / IČ*:                ………………………………………………….………………………

číslo OP/údaj o zápisu do OŘ*: ….………………………………………………….……………………

(dále jen jako „kupující“)

 

společně též jako „smluvní strany“

uzavřeli dne … … … … 2006, za podmínek dále dohodnutých, tuto kupní smlouvu:

II.

Prohlášení prodávajícího

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného osobního / nákladního* vozidla tak, jak je popsáno v čl. III této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu vozidla.

III.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže popsaného vozidla:

Identifikace vozidla:

a) tovární značka:                      ……………………………………………………………….

b) typ/model:                           ……………………………………………………………….

c) rok výroby:                            ……………………………………………………………….

d) Číslo karoserie (VIN):             ……………………………………………………………….

e) Číslo motoru:                        ……………………………………………………………….

f) SPZ / RZ:                             ……………………………………………………………….

g) číslo technického průkazu:     ……………………………………………………………….

h) číslo OTP / OR*:                    ……………………………………………………………….

i) STK platná do:                        ……………………………………………………………….

j) počet ujetých kilometrů:           ……………………………………………………………….

IV.

Kupní cena

Cena vozidla specifikovaného v čl. III této smlouvy je ……. Kč (slovy …………..).

Cenu kupující zaplatí v hotovosti při podpisu této smlouvy* / převodem na bankovní účet prodávajícího č: …………………do … dnů od podpisu smlouvy.*

V.

Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a předání vozidla.

VI.

Prohlášení kupujícího

Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem předmětného vozidla, jeho obsluhou, a že s ním byla provedena zkušební jízda. Se stavem vozidla, který odpovídá stáří a opotřebení vozidla, kupující souhlasí.

S kupovaným vozidlem současně kupující přebírá 2ks klíčů od vozidla, servisní knížku a další doklady s výjimkou těch, které prodávající potřebuje pro účely odhlášení vozidla na evidenci vozidel.

VI.

Závěrečná ustanovení

1.       Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného automobilu. 

* nehodící se škrtněte

Vzor předávacího protokolu je zde:

Předávací protokol

Jméno a příjmení / firma*:           ………………………………………………………………

Trvalé bydliště / sídlo*:               ………..………………………………………………………………..

Datum narození / IČ*:                ………………………………………………….………………………

číslo OP / údaj o zápisu do OŘ: ….………………………………………………….……………………

(dále jen jako „prodávající“ nebo „předávající“)

a

Jméno a příjmení / firma*:          …………………………………………………………………

Trvalé bydliště / sídlo*:               ………..………………………………………………………………..

Datum narození / IČ*:                ………………………………………………….………………………

číslo OP/údaj o zápisu do OŘ*: ….………………………………………………….……………………

(dále jen jako „kupující“ nebo „přebírající“)

 

Dnešního dne předávající předal a přebírající převzal vozidlo:

a) tovární značka:                      ……………………………………………………………….

b) typ/model:                           ……………………………………………………………….

c) rok výroby:                            ……………………………………………………………….

d) Číslo karoserie (VIN):             ……………………………………………………………….

e) Číslo motoru:                        ……………………………………………………………….

f) SPZ / RZ:                             ……………………………………………………………….

g) číslo technického průkazu:     ……………………………………………………………….

h) číslo OTP / OR*:                    ……………………………………………………………….

i) STK platná do:                        ……………………………………………………………….

j) počet ujetých kilometrů:          ……………………………………………………………….

k) doklady od vozidla:                ………………………………………………………………..

 

V ……………….. dne ………………………

 

 

     ……………………..…………………..                      ……….……………………………………

                        prodávající                                                                    kupující

* nehodící se škrtněte

Formulář pro přihlášení vozidla do registru

Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel

 

                                                                  ——————————–

 

                                                                   ——————————–

                                                                   registrační   značka   (vyplní   úřad)

 

                   Přihláška   k   registraci   vozidla

                   do   registru   silničních   vozidel

 

 VYPLNÍ   ŽADATEL!

 

 A:   Podepsaný   vlastník   žádá,   aby   dále   popsané   silniční   vozidlo   a   přípojné   vozidlo   bylo   vzato   do   evidence

     jméno   a   příjmení   (nebo   název,   jde-li   o   právnickou   osobu   nebo   fyzickou   osobu   podnikatele)

 

   ………………………………………………………………………………………..

 

    ………………………………………………………………………………………..

 

             ————————————                        ——————————–

    rodné                                                identifikační

    číslo:                                               číslo:

             ————————————                        ——————————–

 

    místo   trvalého   nebo   povoleného   pobytu   (nebo   sídlo)    ………………………………………….

 

    ………………………………………………………………………………………..

 

    PSČ                                      sídlo   (neuvádí   se,   je-li   totožné   s   trvalým   pobytem)

        ……………………………

 

    ………………………………………………………………………………………..

 

 B:   Podepsaný   provozovatel   vozidla   žádá,   aby   dále   popsané   silniční   vozidlo   a   přípojné   vozidlo   bylo   vzato

     do   evidence

     jméno   a   příjmení   (nebo   název,   jde-li   o   právnickou   osobu   nebo   fyzickou   osobu   podnikatele)

 

    ………………………………………………………………………………………..

 

    ………………………………………………………………………………………..

 

             ————————————                        ——————————–

    rodné                                                identifikační

    číslo:                                               číslo:

             ————————————                        ——————————–

 

    místo   trvalého   nebo   povoleného   pobytu   (nebo   sídlo)   ………………………………………….

 

    ………………………………………………………………………………………..

 

    PSČ                                      sídlo   (neuvádí   se,   je-li   totožné   s   trvalým   pobytem)

        ……………………………

 

    ………………………………………………………………………………………..

 

 C:   Dřívější   vlastník   vozidla

     jméno   a   příjmení   (nebo   název,   jde-li   o   právnickou   osobu   nebo   fyzickou   osobu   podnikatele)

 

    ………………………………………………………………………………………..

 

    ………………………………………………………………………………………..

 

             ————————————                        ——————————–

    rodné                                                identifikační

    číslo:                                               číslo:

             ————————————                        ——————————–

 

    místo   trvalého   nebo   povoleného   pobytu   (nebo   sídlo)    ………………………………………….

 

    ………………………………………………………………………………………..

 

    PSČ                                      sídlo   (neuvádí   se,   je-li   totožné   s   trvalým   pobytem)

        ……………………………

 

                                                                               ————————–

 

                                                                               ————————–

                                                                               registrační   číslo

 

 D:   K   přihlášce   se   připojuje

 

 a)   technický   průkaz   vozidla,         číslo         datum         místo   vydání,

 b)   doklad   o   technické  prohlídce,   jedná-li   se   o   vozidlo,   které   již   bylo   provozováno,

 c)   souhlas   vlastníka   k   zaregistrování   vozidla   na   jiného   provozovatele,

 d)   protokol   o   evidenční   kontrole   vozidla,   nejedná-li   se   o   vozidlo   nové,

 e)   doklad   o   pojištění   odpovědnosti   z   provozu   vozidla,

 f)   doklad   o   zástavním   právu   váznoucím   na   vozidle,   bylo-li   zřízeno,

 g)   doklad   o   povolení   k   pobytu   nebo   udělení   azylu,   na   území   České   republiky,

 h)   zplnomocnění   při   zastupování,

 i)   doklad   totožnosti   žadatele.

 

 Odevzdávám   tabulku(y)   s   registrační   značkou

 Odevzdáváním   osvědčení   o   registraci   motorového   a   přípojného   vozidla            číslo

 

 E:   Prohlašuji   a   svým   podpisem   potvrzuji,   že   všechny   mnou   uvedené   údaje   jsou   pravdivé.

 

 V                  dne                                   razítko   a   vlastnoruční   podpis   žadatele

 

                                                                                           Druhá   strana

 

 F.   Technický   popis   silničního   motorového   vozidla   a   přípojného   vozidla

 

                                           ————————————————————–

 Identifikační   číslo   vozidla   (VIN)

                                           ————————————————————–

 

 kategorie   vozidla                          ……………………………………………………..

 

 druh   vozidla                               ……………………………………………………..

 

 značka   vozidla                             ……………………………………………………..

 

 typ   vozidla                                ……………………………………………………..

 

 obchodní   označení                          ……………………………………………………..

 

 barva   vozidla                              ……………………………………………………..

 

 číslo   technického   průkazu                  ……………………………………………………..

 

 číslo   schválení   technické   způsobilosti     ……………………………………………………..

 

Poznámky:

 (Zvláštní   výbava   a   zařízení,   povolené   výjimky   apod.)

 

                                           ……………………………………………………..

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

                                                       ———————————————–

                                                       (datum   a   podpis   pracovníka   registračního   místa)

 

 G.   Záznamy   registračního   místa

       Vlastníkovi   –   provozovateli   –   vozidla   byly   vydány:

 

     Tabulka(y)   s   registrační   značkou              série   ———–   číslo   ———————

 

     Technický   průkaz                              série   ———–   číslo   ———————

 

     Osvědčení   o   registraci                        série   ———–   číslo   ———————

 

     Převzal(a)   dne    —————-                                —————————

                                                                         (podpis   žadatele)

 

     Vyměřen   správní   poplatek   podle   položky   č.   ——-   zákona   o   správních   poplatcích,

 

     který   byl   uhrazen   v   hotovosti   ————   Kč.   (Doklad   č.   ———–)

 

                                                       —————————————————

                                                       (podpis   odpovědného   pracovníka   registračního   místa)

Formulář pro změnu zapisovaných údajů

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

 

                              —————-

 Registrační   značka   vozidla:                      Druh   vozidla:    ………………..

                               —————-

                                                 ———————————————

 Identifikační   číslo   silničního   motorového

 (přípojného)   vozidla                             ———————————————

 

 Vlastník   silničního   vozidla:   (Vyplní   jen,   když   je   odlišný   od   provozovatele)

 jméno   a   příjmení   (nebo   název,   jde-li   o   právnickou   osobu   nebo   fyzickou   osobu   podnikatele)

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

             ————————————                        ——————————–

    rodné                                                identifikační

    číslo:                                               číslo:

             ————————————                        ——————————–

 

    místo   trvalého   nebo   povoleného   pobytu   (nebo   sídlo)    ………………………………………….

 

    ………………………………………………………………………………………..

 

    PSČ   ……………………….

 

Provozovatel:

 jméno   a   příjmení   (nebo   název,   jde-li   o   právnickou   osobu   nebo   fyzickou   osobu   podnikatele)

 

    ………………………………………………………………………………………..

 

    ………………………………………………………………………………………..

 

             ————————————                        ——————————–

    rodné                                                identifikační

    číslo:                                               číslo:

             ————————————                        ——————————–

 

    místo   trvalého   nebo   povoleného   pobytu   (nebo   sídlo)    ………………………………………….

 

    ………………………………………………………………………………………..

 

    PSČ   ……………………….

 

 Žádá   o   provedení   změny:

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

 K   žádosti   se   dokládá:*)

 

 –   technický   průkaz   vozidla   a   přípojného   vozidla

 –   osvědčení   o   registraci   vozidla   a   přípojného   vozidla

 –   doklad   o   pojištění   odpovědnosti   z   provozu   vozidla

 –   rozhodnutí   o   schválení   technické   způsobilosti   po   provedené   změně

 –   ostatní   doklady   osvědčující   změnu   zapisovaných   údajů

 –   souhlas   vlastníka   vozidla,   pokud   žádá   provozovatel   vozidla,   který   není   současně   vlastníkem

 –   zplnomocnění   při   zastupování

 –   doklad   totožnosti   žadatele

 

 V                        dne                             Podpis   žadatele

 

 *)   nehodící   se   přeškrtne

 

                            Druhá   strana

 

                     Záznam   registračního   místa

 

 Technický   průkaz   číslo   ……………………,   osvědčení   o   registraci   č.   …………………….

 

 Jiný   doklad   k   vozidlu   ……………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

 Vyměřen   správní   poplatek   podle   položky   č.   ———-   zákona   o   správních   poplatcích,

 

 který   byl   uhrazen   v   hotovosti   ———–   Kč.   (Doklad   č.   ———)

 

                                                       —————————————————

                                                                podpis   registračního   pracovníka

 

 Technický   průkaz,   osvědčení   o   registraci,   tabulky   s   registrační   značkou   (jiné   doklady)

 

  …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………

 

 Převzal   dne   ——————-      Podpis   žadatele   ——————–

 

                                                       —————————————————

                                                                podpis   registračního   pracovníka

JUDr. Tomáš Beran

17.8.2006 6:05| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist