Práva a povinnosti při opravě vozu v servisu, zadržovací právo – 1. část

Jak postupovat a co si nenechat líbit při opravě auta v servisu a kdy má servis právo auto zadržet

Dneska se podíváme na problematiku oprav aut v servisech, což je téma, které s sebou nese nemálo sporů, a to zejména ve vztahu k rozsahu a kvalitě oprav a samozřejmě k účtovaným cenám za provedené opravy. Rovněž se podíváme na právo servisů zadržet vozidlo v případě neuhrazení ceny za provedení oprav a možné obraně proti zneužívání takového postupu.

Základní chyba, kterou lidé dělají při dávání vozidla do servisu, je, že si pečlivě nedohodnou všechny důležité podmínky a stávají se pak rukojmími servisu, případně mají těžší pozici kvůli tomu, že si tu či onu věc nedohodli nebo předem nevyjasnili. Při dávání vozidla do servisu na opravu by tedy měla platit následující pravidla a vlastník vozidla by si měl dávat pozor na následující věci (jedná se převážně o citace z občanského zákoníku):

– pokud není oprava provedena na počkání, musí zhotovitel vystavit objednateli písemné potvrzení o převzetí objednávky; potvrzení musí obsahovat označení předmětu díla, a dále jeho rozsah, jakost, cenu za provedení díla a dobu jeho zhotovení.

Vždy tedy trvejte na sepsání písemného zápisu, kde bude jasně uvedeno, co se má opravit.

– zhotovitel je povinen dílo provést podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době; je-li pro provedení díla stanovena závazná technická norma, musí provedení odpovídat této normě

– není-li výše ceny sjednána smlouvou nebo stanovena zvláštními předpisy, je třeba poskytnout cenu přiměřenou.

Pokud nebyla cena dohodnuta, nemá servis právo na nějakou přemrštěnou cenu, ale pouze na cenu přiměřenou (obvyklou).

– byla-li cena dohodnuta podle rozpočtu, nesmí být bez souhlasu objednatele zvýšena; práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté lze účtovat pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně nebo jestliže práce dodatečně písemně objednal.

– objednatel je oprávněn po oznámení nové ceny od smlouvy odstoupit; neodstoupí-li bez zbytečného odkladu od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli cenu novou, ledaže ke zvýšení ceny došlo po překročení dohodnuté doby provedení díla.

Toto je velmi důležité a je třeba nepromarnit lhůtu pro odstoupení v takovém případě. Odstoupit je třeba okamžitě, písemně a proti potvrzení o převzetí odstoupení.

– odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, pouze měl-li z částečného plnění smlouvy majetkový prospěch.

Toto je také velmi důležité ustanovení. Pokud totiž servis např. nějak odhadne cenu a pak zjistí, že to je málo a že bude chtít víc a informuje o tom majitele vozidla a tento od smlouvy odstoupí, může servis účtovat náklady na „zjištění toho, že to bude stát víc“ pouze v případě, kdy z takové skutečnosti má objednatel majetkový prospěch, což zpravidla nemá (z toho, že vám řeknou, že to bude stát víc, majetkový prospěch totiž bez dalšího nevzniká). Je ale pečlivě nutno postupovat způsobem uvedeným shora a jednotlivé kroky provádět prokazatelně a písemně.

– nelze-li cenu při uzavření smlouvy sjednat pevnou částkou, musí se určit alespoň odhadem; zjistí-li zhotovitel dodatečně, že bude třeba cenu určenou odhadem podstatně překročit, je povinen na to objednatele bez prodlení písemně upozornit a oznámit mu nově určenou cenu; jinak nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně.

– objednatel je oprávněn po oznámení nově určené ceny od smlouvy odstoupit; odstoupí-li od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle původně určené ceny, jen pokud měl z částečného plnění smlouvy majetkový prospěch. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

– neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu, je povinen zaplatit za poskytnutou službu nově určenou vyšší cenu.

Obdobný případ jako shora, kdy je cena stanovena odhadem, což se v servisu nezřídka stává, kdy servis neví přesně, kolik to bude stát a uvede cenu jen odhadem. Pokud by mezitím některé opravy provedli, tak na jejich úhradu nárok vznikne, ale pokud by to, jako ve shora uvedeném případu, pouze rozebrali a aniž by něco opravili a pak by volali, že to bude stát víc, tak za samotné rozebrání a zjištění takové skutečnosti servisu nárok na náhradu vynaložených nákladů nevzniká, protože z toho majetkový prospěch objednateli nevzniká. Nutno však uvést, že výše uvedená pravidla se vztahují k případům, kdy je nutné cenu „podstatně“ překročit. Pro účely větší ochrany je pak vhodné dohodnout v takovém případě přímo do objednávky, že nesmí nikdy překročit dohodnutou cenu bez předchozího souhlasu objednatele.

– má-li objednatelem dodaný materiál nedostatky, které brání řádnému vyhotovení díla, zhotovitel je povinen na to objednatele bez zbytečného odkladu upozornit; stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, žádá-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.

Toto ustanovení se vztahuje na případy, kdy objednatel žádá provedení díla, které „nemusí fungovat“, ať už z důvodů vad náhradních dílů nebo nevhodných pokynů. Pokud si servis chce zachovat jistotu, že nebude takové dílo následně reklamováno, musí si od klienta nechat potvrdit, že trvá na takové a takové opravě vzdor vadám dodaných dílů nebo nevhodným pokynů.

– poskytne-li objednatel řádně a včas potřebnou součinnost, avšak zhotovitel v určenou dobu nepřistoupí k provedení díla, náleží mu právo na náhradu nutných nákladů, které mu tím vznikly; toto právo musí uplatnit u zhotovitele nejpozději do jednoho měsíce od převzetí věci; odstoupí-li z tohoto důvodu od smlouvy, musí je uplatnit nejpozději do jednoho měsíce od odstoupení; jinak právo zanikne.

Tento případ řeší situaci, kdy si objednatel dohodne opravu, přiveze auto (např. nepojízdné na odtahovce) a v servisu mu řeknou, že vzdor objednávce na to nemají čas nebo že to nestihnou apod. Objednateli pak vzniká nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů (např. na dopravu, ušlý zisk apod.). Pozor na lhůtu k uplatnění těchto práv.

– až do zhotovení díla může objednatel od smlouvy odstoupit; je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady.

Toto ustanovení dává možnost objednateli kdykoliv opravu zrušit a dát auto do opravy do jiného servisu, např. proto, že je nespokojen s kvalitou, dobou, jednáním apod. Je však povinen uhradit již účelně vynaložené náklady (tj. např. cenu za práci již účelně vynaloženou). Pokud si ale např. servis neví s opravou rady, trvá jim to, nejsou schopni problém zjistit a vadu odstranit a objednateli dojde trpělivost a chce to dát jinam, kde jsou schopnější, tak původní servis nemůže chtít náklady, které nevynaložil účelně, tzn. tak, aby dosáhl účelu smlouvy, tj. vadu zjistil a odstranil. Pokud se bude jednat o servis, který rozdělá zcela neúčelně celé auto, protože po odborné stránce nemá kapacitu zjistit vadu v obvyklém čase a při vynaložení obvyklých nákladů, NEMÁ nárok na úhradu takových nákladů, které vznikly např. tím, že se servis na autě zákazníka „učil“.

Pochopitelně prokazování účelnosti jednotlivých servisních kroků může být složité. V případě sporu lze doporučit buď stanovisko jiného servisu anebo znalecký posudek. Pokud máte pochybnosti o tom, že servis dělal zcela zbytečnou práci ve snaze si naúčtovat víc, trvejte na tom, že uhradíte jen účelně vynaložené náklady. Cenu „neschopnosti“ servisu zákazník samozřejmě hradit nemusí.

JUDr. Tomáš Beran

26.2.2010 7:00| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist