Velká letní soutěž s Mitsubishi


Pravidla soutěže


Fotografická soutěž „Velká letní soutěž s Mitsubishi“, dále také jen „soutěž“, probíhá v období od 18. 6. 2018 do 9. 9. 2018 na internetových stránkách www.autoweb.cz. Soutěží se s originálními digitálními fotografiemi, pořízené účastníky soutěže. Je zakázáno používat fotografie stažené z internetu. Na fotografiích musí být vyobrazen automobil v originální situaci – tematicky například: „ideální dovolená“ nebo „netradiční navštívené místo“. Přihlašovat lze pouze automobily v blízkém vlastnictví účastníků.

Automobil na fotografii nemusí být značky Mitsubishi. Spolu s fotografií je vyžadován i titulek a krátký popis zážitku v délce jednoho odstavce. Soutěž je určena soutěžícím starším 18 let. Organizátorem soutěže je společnost M Motors CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Chodovci 2457/1, PSČ 14100, IČO: 27192636 zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103356 (dále jen „Organizátor“). Soutěž bude probíhat ve spolupráci se společností VIASO s.r.o. (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo se v souladu s těmito pravidly registruje do soutěže a vloží na stránky soutěže „Velká letní soutěž s Mitsubishi“, umístěné na stránkách webu autoweb.cz, fotografie a popisky z dovolených. Podmínkou je, že se bude jednat o fotografie s autem nebo v autě. Každý soutěžící smí přihlásit pouze jednu fotku. Přihlašovat lze pouze automobily v blízkém vlastnictví účastníků. O konkrétních sporných případech rozhodne Provozovatel. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a Provozovatele a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená velikost fotografií je 1200 x 798 px. Povolen je pouze formát .jpg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 4 MB.

Účastník soutěže zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že:

 1. je autorem přihlášených fotografií, že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie jsou původní
 2. disponuje právem tyto fotografie užít v plném možném rozsahu
 3. má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel
 4. užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovateli nahradit škodu vzniklou z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Registrací do soutěže každý účastník bere na vědomí, že organizátor a provozovatel připravující soutěž jsou oprávněni užít jeho jméno a příjmení na facebookových a internetových stránkách, a to s ohledem na příslušný mechanismus soutěže.
 2. Za účelem organizace soutěže a předání výhry, splnění zákonných povinností, a případné vypořádání právních nároků, zpracovává organizátor osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu – jména, příjmení, telefonního čísla. U výherců soutěže je zpracovávána rovněž adresa. Pokud si účastnící soutěže přejí, mohou organizátorovi sdělit rovněž věk, město a e-mailovou adresu. Tyto nepovinné údaje budou zpracovávány za účelem komfortnější komunikace s výhercem, komfortnější identifikace výherce a za účelem zasílaní obchodních sdělení o nových soutěžích. Organizátor zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže manuálně i elektronickou formou po dobu trvání soutěže a po dobu pět (5) let po skončení soutěže.
 3. Poskytnutí osobních údajů je nevyhnutelné pro účast v soutěži.
 4. Organizátor soutěže si vyhrazuje zpracovávané osobní údaje využít rovněž pro účely přímého marketingu po dobu původního zpracovávání osobních údajů.
 5. Pokud soutěžící udělí souhlas se zveřejněním svého jména pro účely propagace, může tento souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu gdpr@autoweb.cz.Zpracování na základě souhlasu bude prováděno po dobu 1 roku.
 6. Účastník má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů a další práva, především pokud účastník zjistí nebo se domnívá, že zadavatel nebo organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat zadavatele nebo organizátora o vysvětlení, a dále může požadovat, aby zadavatel nebo organizátor odstranil takto vzniklý stav zejména se může jednat o blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění, přenos nebo výmaz osobních údajů. Účastník má dále právo podat námitku vůči jednotlivým účelům zpracováním a operacím zpracování. V případě, že má účastník podezření, že zpracování jeho osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u dozorového orgánu tj. Úřad na ochranu osobních údajů.

Předání výher soutěže bude uspořádáno jako veřejná akce. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s jejími pravidly. Výherci soutěže budou zveřejněni spolu s vítěznými fotografiemi (v rozsahu jméno a příjmení). Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:

 1. neodpovídají zadanému tématu soutěže
 2. obsahují prvky násilí či pornografické prvky nebo jsou jinak v rozporu s dobrými mravy
 3. by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem
 4. nekvalitní, rozmazané nebo příliš malé fotografie, u kterých není dobře rozpoznat vzhled auta
 5. u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž probíhá ve třech fázích – přihlašování fotografií, internetové hlasování a konečné rozhodnutí poroty o vítězi a losování výherce z hlasujících.

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění registrace soutěže a následném potvrzení potvrzovacího e-mailu, který mu bude zaslán na uvedenou e-mailovou adresu. Fotografie přihlašuje vložením první fotografie. Spolu s fotografií posílá i krátký popis v délce jednoho odstavce (popis umisťuje výhradně do pole označeného jako „Perex“). Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Harmonogram soutěže:

 • Přihlašování fotografií: od 18.6. 2018 00:01 hod. do 22. 7. 2018 23:59 hod.
 • Internetové hlasování: od 23. 7 . 2018 00:01 hod. do 26. 8. 2017 23:59 hod.
 • Rozhodování poroty: od 27. 8. 2017 00:01 hod. do 2. 9. 2018 23:59 hod.

Vyhlášení vítězů proběhne po sečtení bodů od poroty do 9. 9. 2018. Výherci poté budou kontaktováni Provozovatelem e-mailem.

O pořadí jednotlivých soutěžních fotografií v prvním kole rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek www.autoweb.cz dle svých osobních preferencí na těchto stránkách, a to vždy v období určeném pro hlasování, která jsou pro jednotlivá soutěžní kola uvedena v harmonogramu soutěže.

Hlasovat mohou pouze uživatelé registrovaní na stránkách www.autoweb.cz. Hlasování je omezeno na jeden hlas na jeden počítač pro každou soutěžní fotku, jeden hlas na jednu IP adresu pro každou soutěžní fotku denně, jeden hlas na jednoho přihlášeného uživatele pro každou soutěží fotku denně. Hlasy budou průběžně připočítávány k jednotlivým fotkám.

Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení fotografie ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžní fotka bude ze soutěže vyloučena! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění systému recaptcha. Losování o výhře se mohou zúčastnit jen ti hlasující, kteří jsou v okamžiku hlasování přihlášeni do svého profilu. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních sítí i na svých osobních stránkách.

Internetové hlasování rozhodně o 10 fotografiích (fotografie, kterým bylo přiděleno nejvíce hlasů), které postoupí k posouzení poroty, která rozhodne o vítězi.

Každý porotce bude mít šest, bodů, které rozdělí podle preferenci mezi tři fotografie dle klíče – 3 body fotografii, která se mu nejvíce líbí, 2 body fotografii, která se mu líbí jako druhá nejvíce, 1 bod fotografii, která se mu líbí nejvíce jako třetí. Porotce nebude brát ohled na předchozí umístění fotografie v internetovém hlasování.

Na závěr Provozovatel provede součet bodů přidělených 10 fotografiím, které postoupily k posouzení poroty. Vítězem soutěže bude vyhlášen účastník soutěže, který takto získá nejvyšší počet bodů.

O výhře v soutěži budou výherci informování organizátorem e-mailem.

Ceny

Dodavatelem cen do soutěže je Organizátor soutěže, dodání a zajištění výher zajistí společnost M Motors CZ s.r.o.

Vítěz soutěže – získá víkendový pobyt v Rakousku (od pátku do neděle v září) pro celou rodinu (dva dospělí a dvě děti) a k tomu mu bude zapůjčeno Mitsubishi Eclipse Cross s plnou nádrží.

Předání výhry proběhne v showroomu Mitsubishi v Autopalace Praha ve čtvrtek před odjezdem na víkend za přítomnosti zástupců společnosti Mitsubishi (M Motors CZ s. r. o.) a Autoweb.cz, z akce bude pořízen audiovizuální záznam a bude použit pro propagační účely Autoweb.cz.

Ze všech hlasujících budou náhodně vylosováni 3, kteří získají výhru v podobě merchandisingu Mitsubishi. Tato výhra bude výhercům doručena na náklady M Motors CZ, s. r. o. na adresy, které uvedli v registračním formuláři soutěže.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou Organizátorem informováni e-mailem tedy kontaktem, který byl zadaný účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Organizátorovi poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 20 dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se Organizátorovi nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Organizátora. Organizátor učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na jím uvedené e-mailové adrese.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.autoweb.cz do 9. září 2018. Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 15. září 2018.

Předání finálové výhry proběhne v Praze v sídle Organizátora. Organizátor si vyhrauje právo změnit místo předání výhry. Závažné důvody, pro něž se nebude výherce schopen převzetí zúčastnit, bude posuzovat Organizátorem individuálně. Pokud výherce nepřevezme výhru, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Provozovatel vyhrazuje právo tato pravidla bez jakéhokoli důvodu kdykoli a jakkoli pozměnit nebo soutěž zrušit.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist