Volby 2010: Koho mají volit řidiči?

Podívejte se, jak politické strany myslí ve svých programech na nás řidiče, kteří patříme k důležitým hybným silám české ekonomiky.

Řidiči tvoří početně velmi významnou část ekonomicky aktivních obyvatel České republiky. Vztah státních a veřejných institucí k nim tomu bohužel často neodpovídá: místo do dopravní infrastruktury se investuje do nákladných systémů elektronické šikany, místo skutečných pirátů jsou drakonicky trestáni v podstatě slušní řidiči za bagatelní přestupky, dopravní hlídky Policie ČR se vyžívají v obtěžujících a zbytečných úkonech, státní i obecní pokladny přicházejí se stále vynalézavějšími způsoby, jak vytáhnout z kapes řidičů další a další poplatky. To vše se děje za nápadné podpory některých plošných médií, která ve veřejnosti cíleně budují zcela jiný obraz o situaci na českých silnicích, než jaký by odpovídal realitě.

V posledních měsících se ale děje cosi nevídaného: řidiči si začínají svoje postavení uvědomovat a hlásit se o férové zacházení, mimo jiné zásluhou iniciativ jako OSBID.org nebo Ovce.eu. Vztah řidičů a úřadů se pomalu stává součástí veřejné diskuse. V nadcházejících volbách máme jedinečnou příležitost dát svůj hlas těm stranám, které si uvědomily, že i řidiči jsou voliči. Autoweb.cz proto oslovil tisková oddělení vybraných kandidujících subjektů s jednoduchým dotazem:

Co hodláte udělat pro to, aby se českým řidičům žilo po volbách lépe?

Oslovili jsme parlamentní strany, dále strany, které mají podle předvolebních průzkumů šanci na překonání pětiprocentní hranice pro vstup do Sněmovny, a nakonec strany, které se k problematice individuální motorizované dopravy aktivně vyjadřují ve svých volebních kampaních.

Odpovědi naleznete v následujícím přehledu. Zcela záměrně je zveřejňujeme ve znění, v jakém nám byly doručeny, a žádným způsobem je nekomentujeme – nechceme být v citlivém období předvolební kampaně obviněni z pokusu o manipulaci veřejným míněním. Reakce některých subjektů včetně velkých parlamentních stran ODS a KSČM v přehledu chybějí proto, že jejich tisková oddělení ani přes opakované výzvy žádnou reakci nedodala. (Poprvé jsme je oslovili již před týdnem.) I to je ale svého druhu odpověď – rozhodně si z ní lze udělat představu o tom, jak velkou důležitost tyto subjekty přiznávají postavení řidičů v České republice.

Redakce autoweb.cz

 

ČSSD (9)

ČSSD ve svém programu směrem k řidičům nabízí:

1. Novelizaci zákona O pozemních komunikacích, to znamená změny bodového systému pro řidiče. Podle tohoto systému by měli být více trestáni bezohlední řidiči a zároveň by měla být slušným řidičům umožněna rehabilitace jejich bodového konta.

2. Zlepšení stavu silniční infrastruktury a to zejména:
– umožněním vstupu soukromého kapitálu do výstavby infrastruktury formou PPP projektů
– dostavbou páteřní sítě dálnic a rychlostních komunikací ČR.

3. Zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích:
– zpřesněním pravidel pro získání oprávnění – řidičský průkaz na zkoušku
– školení pro řidiče seniory a postižené osoby

4. Harmonizaci autoškolského systému s ostatními státy EU.

5. Omezení jízd kamionů o sobotách a nedělích.

6. Přesun části kamionové dopravy ze silnice na železnici.

 

SPOZ – Zemanovci (13)

Strana práv občanů Zemanovci nabízí svůj program všem voličům, nejen řidičům. Máme za to, že rozšíření práv voličů, které jim reálně umožní změnit politiku v naší zemi, je to nejdůležitější ze všeho. A dokumentovat to můžeme i na otázce rychlostních limitů.

Kdyby v Parlamentu seděli rozumní lidé, kterým záleží především na bezpečnosti dopravy, nemohl by se návrh na zvýšení rychlostních limitů stát předmětem vážné diskuse. Naslouchali by odborníkům, kteří mají jasno: rychlost zabíjí! Úvahy o tom, na kterých úsecích dálnic by to eventuálně šlo, jsou směšné! Copak je tam někdo sám, aby záleželo jenom na něm, jeho vozidle a stavu vozovky, zda pojede bezpečně? Vždy jsou okolo jiná vozidla a jiní řidiči. S různými schopnostmi i slabostmi a chybami. Jen člověk, který chce podpořit choutky zbohatlíků se super rychlými vozy může něco takového prosazovat! A takový by neměl sedět v Parlamentu.

SPOZ bude vždy prosazovat bezpečnou dopravu, která nezabíjí! Je to v souladu i s další částí našeho programu, ve které navrhujeme investice do dopravní infrastruktury. Její kvalitu je třeba zlepšit.

To je naše cesta, která má pomoci všem řidičům bez rozdílu!

 

Strana zelených (20)

1. Chceme usnadnit dojíždění do práce a odlehčit dopravní zátěži měst. Budeme více než tomu bylo dosud napojovat na veřejnou dopravu dopravu individuální – parkoviště o dostatečné kapacitě parkovacích míst u terminálů veřejné dopravy pro auta (Park&Ride) i bicykly (Bike&Ride).

2. Podporujeme výrobu a provoz ekologicky šetrných osobních vozidel s malou spotřebou a nízkými emisemi. Prosadíme daňové úlevy na provoz hybridních automobilů a automobilů na CNG (zemní plyn).

3. Chceme uvolnit silnice od kamiónů tím, že je na překladištích přeložíme na koleje. Prosazujeme státem garantované a řízené vybudování sítě za účasti soukromých subjektů (model PPP = Public Private Partnerships).
– Podporujeme systematickou výstavbu veřejných logistických center (tzv. VLC), překladišť mezi silniční a železniční dopravou. VLC jsou základním kamenem pro bezproblémové fungování kombinované dopravy a prvním krokem k odlehčení silniční sítě od nadměrné zátěže nákladní dopravy. Výstavba VLC sebou přináší celou řadu benefitů pro regiony.
– Vytvoříme nová pracovní místa pro regionální dopravce. Delší část své trasy jede zboží po železnici a pouze konečný svoz a rozvoz zásilek (kontejnerů) do vzdálenosti cca 100 až 150 km zajišťují nákladní vozidla. Vzniká zde stálý objem zakázek pro regionální tuzemské přepravce, kteří jsou na VLC navázaní, a zajišťují prakticky rozvoz ke koncovému zákazníkovi. (V opačném případě by jel kamion z např. z Istanbulu až do Liberce celou trasu po silnici a pravděpodobně by jej celou trasu řídil zahraniční řidič)
– Vytvoříme pracovní místa v rámci samotného VLC, kde bude třeba zajistit celou řadu úkonů (např překládka zboží, skladování, balení, třídění zásilek atd.)
– Zvýšíme energetickou bezpečnost a zvýšíme surovinovou nezávislost ČR. Značná část přepravy zboží je realizována po železnici – zpravidla v elektrické trakci – a tak se výrazně snižuje závislost na fosilních palivech, především na ropě.
– Samotná přeprava zboží je výrzaně šetrnější k životnímu prostředí. Větší část přepravy zboží je realizována po železnici (nižší emise, nižší nehodovost, atd.)

4. Chceme zásadním způsobem zvýšit bezpečnost našich silnic.
– Odmítáme zvýšit rychlost nad 130 km/h na dálnici. Zvýšil by se počet dopravních nehod, emisí i hladiny hluku, navíc by se v důsledku snížila propustnost dálnice.
– Chceme zvyšovat bezpečnost automobilového provozu pomocí na průtazích obcemi za pomocí technických opatření ke zklidnění dopravy (zúžení jízdních pruhů, ostrůvky u přechodů pro chodce apod.).
– Budeme prosazovat urychlené budování kruhových objezdů a obchvatů obcí.
– Bodový systém považujeme v principu za správný, připouštíme však jeho dílčí korekce.
– Sazebník pokut chceme stanovit zákonnou normou, nikoliv vnitřními pokyny policie.
– Budeme prosazovat přísnější sankce vůči agresivním a bezohledným řidičům.
– Za nutné považujeme zefektivnit funkci celostátního registru viníků nehod a pachatelů hrubých přestupků.

  

Strana svobodných občanů (25)

Svobodní mají propracovaný politický program a na rozdíl od jiných stran se věnuje i otázkám, které zajímají řidiče.

160 km/h na dálnici
Strana svobodných občanů chce odstranit zbytečná omezení na silnicích. Na mnoha úsecích dálnic by mělo být umožněno jezdit rychlostí 160 km/h. Zákazy, které jsou v rozporu s tím, co je normální a přirozené, jsou obcházené a obtížně vymáhatelné. Jinými slovy, zákazy mají odpovídat tomu, co rozumná většina přirozeně dodržuje. Rychlejší jízda, pokud odpovídá stavu silnice, vozidla a intenzitě provozu, může být navíc bezpečnější než jízda pomalejší ale delší, tedy únavná. Příliš mnoho zákazů a příkazů znamená, že se řidič často kvůli obavě, aby neporušil pravidla, soustředí více na sledování značek, než na jízdu samotnou. Nesmyslná jsou i omezení na 50 km/h na magistrále.

Zrušení bodového systému
Svobodní prosazují zrušení bodového systému. Svobodní odmítají princip dvojího trestu, pokuta jako trest stačí. Bodový systém, který přiděluje stejný počet bodů každému bez ohledu na to, jak často jezdí, je nespravedlivý zejména k řidičům, kteří jezdí častěji. Pro profesionální řidiče a živnostníky může být likvidační. Bodový systém spíš zvyšuje korupci, než že by přinášel více bezpečnosti.

Stop „kamerizaci“
Svobodní odmítají „kamerizaci“ společnosti. Policie se spoléhá na kamery a přísně trestá banální překročení povolené rychlosti, místo aby stíhala skutečně agresivní jízdu přímo na silnici.

Levnější benzín a nafta
Svobodní navrhují zrušení povinného přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty. Pohonné hmoty tak zlevní asi o korunu na litr a stát vybere o 5 miliard více do státní kasy díky častějšími tankování zahraničních řidičů v České republice díky levnějšímu benzínu. Ukázalo se, že biopaliva nijak přírodě nepomáhají a nemá smysl slepě dodržovat tyto limity jen kvůli přání Evropské unie.

 

TOP 09 (15)

Pokud TOP 09 uspěje ve volbách, chce podporovat investice do páteřní sítě dálnic a rychlostních silnic včetně napojení na sítě okolních zemí. Za další důležitý úkol považuje odstraňování kolizních míst a budování obchvatů obcí a měst na silnicích I. třídy. Velká část naší dopravní politiky je věnována snaze odlehčit silnice od nákladní dopravy , která by se v co největší míře měla přesunout na železnici. Dále se nehodláme smířit s neutěšeným technickým stavem stávající silniční sítě a chceme tento vnitřní deficit postupně odstraňovat.

Za prioritní na páteřní síti považujeme stavby na Pražském okruhu, rychlostní silnici R35 zejména  mezi Hradcem Králové a Olomoucí, táborskou dálnici D3 a stavby na rychlostních silnicích R6, R7, R52 a R55. Za samozřejmé považujeme dokončení rozestavěné dálnice D8.

V případě získání potřebných finančních zdrojů chceme urychlit i další plánované silnice.

Velkou pozornost chceme věnovat nasazení dopravních telematických systémů s cílem zvýšit bezpečnost provozu a jeho plynulost. Chceme začít na kritických úsecích páteřních komunikací aplikovat dynamické liniové řízení dopravních proudů a rovněž zvýšit kvalitu dopravních informací pro řidiče.

Za velký problém považujeme nehodovost na českých silnicích. Pro zlepšení situace chceme vedle další výstavby bezpečných silnic více instalovat bezpečnostní prvky, zavézt bezpečnostní audity dopravních staveb, zavézt větší kontrolu STK, tlačit na kvalitnější přípravu řidičů v autoškolách apod. Budeme se snažit pro zajištění větší bezpečnosti upravit stávající legislativu, která bude akceptovat i prvky známé z okolních zemí.

  

Věci veřejné (4)

Dopravní program VV byl vypracován v úzké spolupráci s odborníky, nejvýznamnějším z nich je známý dopravní expert a člen VV Mgr. Stanislav Huml. Řidiče by mohly zaujmout tyto body našeho programu:

– Zrušení bodového hodnocení některých drobných přestupků, které zbytečně zatěžují celý systém a vybízí ke korupci. Body musí být udělovány pouze za delikty, které ohrožují ostatní účastníky silničního provozu. Po případném zákazu činnosti je nutné vynulovat bodové konto.

– Změnu současné podoby přestupkového řízení, kdy je řidič často trestán dvakrát a nemá možnost nápravy. Přijmeme stejná procesní pravidla jako v trestním řízení.

– Výrazné zkrácení lhůt pro obeznámení řidiče o spáchání přestupku na 14 dní. Dlouhá prodleva mezi spácháním a obeznámením snižuje efekt trestu.

– Pro řidičský průkaz skupiny B odstranění tzv. „zkoušky z údržby“, která vzhledem ke složitosti moderních automobilů ztratila smysl.

– Odstranění množství přebytečných dopravních značek, které odvádějí pozornost řidičů.

– Nechceme zvyšovat povolenou rychlost na dálnicích.

– Kvalitní přípravu nových řidičů v autoškolách jako nástroj prevence dopravních nehod. Součástí výcviku v autoškole by měla být i průprava psychologická, která řidiče naučí, jak reagovat na náhlé nepředvídatelné situace a jak komunikovat s ostatními účastníky silničního provozu i se strážci zákona. Součástí výuky by měly být i kurzy první pomoci. Kurz by měl být delší, zejména co se praktické přípravy týká.

– Z financí získaných z pojištění zákonné odpovědnosti vozidel chceme vyčlenit 1 % na prevenci nehodovosti.

autoweb.cz

6.5.2010 11:00

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist