Soutěž o elektrokolo


Pravidla soutěže


Fotografická a textová soutěž „Soutěž o elektrolo dále také jen „soutěž“, probíhá v období od 16. 7. 2020 do 28.8. 2020  na internetových stránkách Autoweb.cz.  Soutěží se s digitálními fotografiemi. Soutěž je určena soutěžícím starším 18 let. Organizátorem soutěže je společnost Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, IČ: 256 20 991, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5024. Provozovatelem soutěže je Viaso, s. r. o., Bělehradská 299/132, Praha 2, IČO: 05373425, DIČ: CZ05373425

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo se v souladu s těmito pravidly registruje do soutěže a vloží na stránky „Soutěže o elektrokolo“, umístěné na stránkách webu Autoweb.cz, tematické fotografie s popiskem. Tematickou fotografií se myslí oblíbená cestovní lokalita nejen v ČR – fotografie z výletu, pracovní cesty, vycházky apod. – tedy cestovatelská fotografie. Fotografie nesmí vyobrazovat určité osoby, jejichž identita by byla rozpoznána.  Takové fotografie nebudou zařazeny do soutěže. Každý soutěžící smí přihlásit pouze jednu fotografii, a musí dokázat, že fotografie je opravdu jeho. O konkrétních sporných případech rozhodne Provozovatel. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a Provozovatele a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník soutěže zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že:

 1. je autorem přihlášených fotografií, že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie jsou původní
 2. disponuje právem tyto fotografie užít v plném možném rozsahu
 3. má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit je podle těchto pravidel
 4. užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovateli nahradit škodu vzniklou z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli
 5. dává Provozovateli a Organizátorovi svolení uveřejnit jeho podobiznu a obrazový záznam

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHY

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Registrací do soutěže každý účastník bere na vědomí, že Organizátor (provozovatel) soutěže je oprávněn užít jeho jméno a příjmení na facebookových stránkách, a to s ohledem na příslušný mechanismus soutěže.
 2. Za účelem organizace soutěže a předání výhry, splnění zákonných povinností, a případné vypořádání právních nároků, zpracovává organizátor (provozovatel) osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu – jména, příjmení, telefonního čísla, e-mailové adresy. U výherců soutěže je zpracovávána rovněž adresa. Pokud si účastnící soutěže přejí, mohou organizátorovi(provozovateli) sdělit rovněž věk, město a e-mailovou adresu. Tyto nepovinné údaje budou zpracovávány za účelem komfortnější komunikace s výhercem, komfortnější identifikace výherce a za účelem zasílaní obchodních sdělení o nových soutěžích. Organizátor (provozovatel)zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže manuálně i elektronickou formou po dobu trvání soutěže a po dobu pět (5) let po skončení soutěže.
 3. Poskytnutí osobních údajů je nevyhnutelné pro účast v soutěži.
 4. Organizátor (provozovatel) soutěže si vyhrazuje zpracovávané osobní údaje využít rovněž pro účely přímého marketingu po dobu původního zpracovávání osobních údajů.
 5. Pokud soutěžící udělí souhlas se zveřejněním svého jména pro účely propagace, může tento souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu gdpr@autoweb.cz. Zpracování na základě souhlasu bude prováděno po dobu 1 roku.
 6. Účastník má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů a další práva, především pokud účastník zjistí nebo se domnívá, že organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat organizátora o vysvětlení, a dále může požadovat, aby zadavatel nebo organizátor odstranil takto vzniklý stav zejména se může jednat o blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění, přenos nebo výmaz osobních údajů. Účastník má dále právo podat námitku vůči jednotlivým účelům zpracování a operacím zpracování. V případě, že má účastník podezření, že zpracování jeho osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u dozorového orgánu tj. Úřad na ochranu osobních údajů.

Předání výher soutěže bude uspořádáno jako veřejná akce. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s jejími pravidly. Výherci soutěže budou zveřejněni spolu s vítěznými fotografiemi (v rozsahu jméno a příjmení). Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:

 1. neodpovídají zadanému tématu soutěže
 2. obsahují prvky násilí či pornografické prvky nebo jsou jinak v rozporu s dobrými mravy
 3. by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem
 4. nekvalitní, rozmazané nebo příliš malé fotografie, u kterých není dobře rozpoznat vzhled a neodpovídají kvalitě soutěže
 5. u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

HARMONOGRAM, SYSTÉM SOUTĚŽE A PŘIHLAŠOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Soutěž probíhá ve třech fázích – přihlašování fotografií, internetové hlasování a konečné rozhodnutí poroty o vítězi a losování výherce z hlasujících.

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění registrace soutěže a následném obdržení potvrzovacího e-mailu, který mu bude zaslán na uvedenou e-mailovou adresu. Fotografie přihlašuje vložením fotografie. Spolu s fotografií je účastník soutěže povinen uvést název fotografie a slovní popis/příběh. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Harmonogram soutěže:

 • Přihlašování fotografií: od 16. 7.2020 00:01 hod. do 13. 8. 202023:59 hod.
 • Internetové hlasování: od 27.7. 2020 00:01 hod. do 13. 8. 2020 23:59 hod.
 • Rozhodování poroty a druhé kolo internetového hlasování: od 14. 8.2020  00:01 hod. do 21.8. 2020 23:59 hod.

Vyhlášení výherců proběhne po sečtení bodů od poroty a bodů vzešlých z internetového hlasování druhého kola do 28.8. 2020 na stránkách soutěže na  www.autoweb.cz. Výherci poté budou kontaktováni Provozovatelem e-mailem.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ A LIMITY HLASŮ

O pořadí jednotlivých soutěžních fotografií v prvním kole rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek autoweb.cz dle svých osobních preferencí na těchto stránkách, a to vždy v období určeném pro hlasování, která jsou pro jednotlivá soutěžní kola uvedena v harmonogramu soutěže.

Hlasovat mohou pouze uživatelé registrovaní na stránkách autoweb.cz Hlasování je omezeno na jeden hlas na jeden počítač pro každou soutěžní fotku, jeden hlas na jednu IP adresu pro každou soutěžní fotku denně, jeden hlas na jednoho přihlášeného uživatele pro každou soutěží fotku denně. Hlasy budou průběžně připočítávány k jednotlivým fotkám.

Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení fotografie ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžní fotka bude ze soutěže vyloučena! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění systému recaptcha. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních sítí i na svých osobních stránkách.

Internetové hlasování rozhodne o 20 fotografiích kterým bylo přiděleno nejvíce hlasů, které postoupí k posouzení poroty/druhého hlasování, která rozhodne o vítězi.

Každý porotce bude mít šest, bodů, které rozdělí podle preferencí mezi fotografie dle klíče – 3 body fotografii, která se mu nejvíce líbí, 2 body fotografii, která se mu líbí jako druhá nejvíce, 1 bod fotografii, která se mu líbí nejvíce jako třetí. Porotce nebude brát ohled na předchozí umístění fotografie v internetovém hlasování.

Během rozhodování poroty bude pokračovat i internetové hlasování s tím, že výsledek tohoto hlasování bude mít stejnou váhu jako přidělování bodů jednoho porotce. Tedy fotografie, která v druhém kole internetového hlasování získá nejvíce hlasů, dostane v závěrečném sčítání bodů 3 body, druhá 2 body a třetí 1 bod.

Na závěr Provozovatel provede součet bodů přidělených 20 fotografiím, které postoupily k posouzení poroty, a to jak bodů přidělených jednotlivými porotci, tak bodů přidělených na základě výsledků druhého kola internetového hlasování. Vítězem soutěže bude vyhlášen účastník soutěže, který takto získá nejvyšší počet bodů. O výhře v soutěži budou výherci informování Poskytovatelem e-mailem nebo telefonicky.

O výhře v soutěži budou výherci informování organizátorem e-mailem.

CENY

Dodavatelem cen do soutěže je Partner soutěže – Mountfield

Vítěz soutěže získá: Horské elektrokolo MTF Mount 4.1

KONTAKTOVÁNÍ VÝHERCŮ, PŘEVZETÍ VÝHRY, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výherci soutěže budou Provozovatelem informováni e-mailem a telefonicky. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 20 dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Organizátora. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na jím uvedené e-mailové adrese.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách living.cz nejpozději od 28. 8. 2020. Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem.

Předání celorepublikových (finálových) výher proběhne na konkrétní prodejně Mountfieldu po domluvě s výhercem (prodejna nejblíže místu bydliště výherce) či na jiném, Provozovatelem určeném místě. Podmínkou předání celorepublikových výher je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry, prokázání totožnosti výherce. Závažné důvody, pro něž se nebude výherce schopen převzetí zúčastnit, bude posuzovat Provozovatel individuálně. Pokud výherce nepřevezme výhru, propadá výhra ve prospěch Organizátora. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Provozovatel vyhrazuje právo tato pravidla bez jakéhokoli důvodu kdykoli a jakkoli pozměnit nebo soutěž zrušit.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Provozovatel/organizátor si vyhrazují právo pořídit z předání foto/videodokumentaci za účelem propagace.

 

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist