Měření rychlosti obecní policií do 1. července

Obecní policie se připravuje na měření rychlosti vozidel, ale má vůbec oporu v zákoně?

Ačkoli od 1. 7. 2006 bude obecní policie oprávněna měřit rychlost, několik dotazů do právní poradny ohledně této problematiky vybízí k argumentačnímu vyrovnání se s takovým postupem obecní policie v současné době.

Základním argumentem obecní policie ohledně měření rychlosti je konstatování, že obecní policie smí měřit rychlost, neboť jí to zákon nezakazuje.

Tento závěr je ve výrazném rozporu s ust. čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, který stanoví:“Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“  Shodně čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod:“Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“ Jestliže tedy někdo argumentuje tím, že obecní policie jakožto orgán veřejné správy smí dělat všechno to, co ji zákon nezakazuje, prokazuje tím elementární neznalost základních právních zásad ve vztahu ke shora uvedeným ustanovením, které jednoznačně a bez diskuse stanovují přesný opak. Orgány státní správy (ve smyslu ustálené judikatury Ústavního soudu se tímto pojmem v tomto ustanovení rozumí i orgány samosprávy, tedy i obecní policie) tak mohou činit pouze to, co jim zákon jako kompetenci výslovně svěřuje a nic jiného.

Druhým zásadním nedostatkem předložené argumentace je neúplný, resp. nepřesný výklad ustanovení §2 zákona o obecní policii. Pro jistotu cituji:

Ҥ 2

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,

c) přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty,

e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.“

Podle častého (současně nepřesného výkladu) tohoto ustanovení čtou ti, kdo plédují za oprávnění obecní policie měřit rychlost, toto ustanovení bez tučně vyznačené části. Tedy čtou:“Obecní policie zejména odhaluje přestupky.“ To však není úplné a ani přesné. Citované ustanovení totiž neříká, že obecní policie odhaluje přestupky bez dalšího, nýbrž obsahuje zásadní návětí, které stanoví, že obecní policie odhaluje přestupky pouze:

1. při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku,

2. při plnění úkolů podle zákona o obecní policii a

3.  při plnění úkolů podle zvláštních právních předpisů.

Nelze tedy souhlasit např. s argumentem Ministerstva vnitra, které se k dané věci rovněž vyjadřovalo, že rozsah přestupků, na které se oprávnění obecní policie odhalovat přestupky vztahuje, není blíže specifikován. Potřebná specifikace v zákoně existuje a jsou to právě shora uvedené tři druhy oblastí, kde obecní policie odhalovat přestupky smí. Základem další argumentace tak zůstává podrobné rozebrání, zda pod některé ze shora uvedených oblastí měření rychlosti spadá či nikoli.

Ad 1) Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku je pojem, který sice není v zákoně o obecní policii přímo definován, jeho výklad však s ohledem na související zákon o obcích nečiní větších interpretačních problémů. Jak přímo plyne z ustanovení §10, písm. a) zákona o obcích je tento pojem úzce spjat se samostatnou působností obce tak, jak je definována v ust. §35 a §§ 84 a 85 zákona o obcích. Z hlediska historického výkladu lze tento závěr opřít i o výslovné podřazení tohoto pojmu pod samostatnou působnost obce dle §14, odst. 1, písm. o) dřívějšího zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (dnes již nahrazeného zákonem 128/2000 Sb.).

Jestliže je tedy nepochybné, že zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku je okruh činností úzce spjatých se samostatnou působností obce, je nyní na místě uvést, že měření rychlosti vozidel se samostatnou působností obce nijak nesouvisí. Jak bylo již výše uvedeno, je rozsah samostatné působnosti obcí uveden v ust. §35 a §§84 a 85 zákona o obcích. Bezpečnost a plynulost silničního (jak plyne z ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích, a z ustanovení zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu) je primárně doménou státní správy. Žádný právní předpis tuto kompetenci nesvěřuje obcím do samostatné působnosti, nýbrž pouze do oblasti přenesené působnosti obcí (viz. např. §79 odst. 1, písm. c) a výslovně pak §124 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. nebo ust. §86 písm. a) zákona o přestupcích) – jedná se tedy výhradně o část státní správy svěřenou obcím, tedy o působnost přenesenou, což je přirozený důsledek decentralizace veřejné správy.

Jestliže tedy bylo uvedeno, že dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu není kompetencí, která by byla spjata se samostatnou působností obce a jestliže bylo podloženo, že zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku je kompetencí úzce spjatou s působností samostatnou, plyne z toho jediný možný závěr, a to ten, že měření rychlosti vozidel jakožto aspekt kompetence dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu nespadá pod místní záležitosti veřejného pořádku.

Ad 2) Plněním úkolů podle zákona o obecní policii se rozumí konkrétní úkoly, které by mohly zahrnovat dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Tomu ostatně napovídá i ustanovení §2 písm. c) zákona o obecní policii, které stanoví, že obecní police v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo jiným zákonem přispívá k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Otázka tedy zní, jak obecní policie na základě zákona o obecní policii nebo jiných předpisů může být vtažena do oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Tento rozsah je stanoven následujícími ustanoveními zákona o obecní policii:

– §17a zákona o obecní policii upravující oprávnění použít technických prostředků (tzv. „botičky“) k zabránění odjezdu vozidla, které je ponecháno za podmínek v tomto ustanovení uvedených na místě, kde to není dovoleno.

Tento rozsah je dále stanoven následujícími ustanoveními zákona o provozu na pozemních komunikacích:

– §45 odst. 4 a §67 citovaného zákona podle kterého i strážník rozhoduje o odstranění vozidla, které je překážkou provozu (odtahování vozidel),

– §75 odst. 8 podle kterého je strážník oprávněn v některých případech usměrňovat provoz na pozemních komunikacích,

– §79 podle kterého je strážník oprávněn zastavovat v zákonem stanovených případech vozidla,

Tento rozsah je stanoven následujícím ustanovením zákona o přestupcích:

– §86 písm. d) citovaného zákona, podle kterého obecní policie projednává v blokovém řízení v tomto ustanovení specifikované přestupky (zejména porušení zákazu vjezdu, stání a zastavení plynoucích z místní úpravy)

Ad 3) Shodně jako k výkladu ustanovení §2 písm. c) zákona o obecní policii pod bodem 2. Ustanovení §2 písm. d) a §2 písm. c) tohoto zákona jsou ve vztahu k odkazu identická a výklad k §2 písm. c) tak plně koresponduje s „plněním úkolů podle zvláštního zákona“.

Tím je výčet kompetencí obecní policie ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zákona o obecní policii a ostatních právních předpisů vyčerpán. To znamená, že pokud obecní policie dle §2 písm. d) zákona o obecní policii odhaluje přestupky mimo jiné (viz bod ad 1) při plnění úkolů podle zákona o obecní policii a při plnění úkolů podle zvláštních právních předpisů a jestliže byly tyto jednotlivé úkoly shora podrobně osvětleny, je z výčtu těchto úkolů zřejmé, že na rozdíl od Policie ČR není obecní policii svěřen dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu jako takový a ani obecní policii není svěřeno kontrolování dodržování pravidel silničního provozu ve všech jeho aspektech. Jedinými výjimkami v oblasti této pravomoci jsou shora citované případy.

Závěrem tak ve vztahu ke kompetenci obecní policie měřit rychlost lze uvést, že podmínkou takového měření je, že toto měření spadá buď pod místní záležitosti veřejného pořádku nebo pod plnění úkolů obecní policie podle zákona o obecní policii anebo pod plnění úkolů podle zvláštních právních předpisů. V jiných případech (na rozdíl od shora vyvráceného mýtu vykladačů ust. §2 písm. d) zákona o obecní policii) obecní policie přestupky odhalovat nesmí. Jestliže tedy obecní policie jiné přestupky odhalovat nesmí, což bylo shora prokázáno a jestliže měření rychlosti pod tyto jiné přestupky spadá, což bylo rovněž shora prokázáno, plyne z toho jediný závěr, a to ten, že obecní policie měřit rychlost vozidel do 1. 7. 2006 nesmí.

JUDr. Tomáš Beran

18.5.2006 10:13| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist