celé rozhodnutí, prosím, sdělíte svůj názor?

I l KRAJsKÝ úŘno pueŇsxÉno KRAJE
oDBoR DopRAvy A stLNlčruíno HospoDÁŘswí
Škroupova 18,306 13 Plzeň
Naše č. j.: PK-DSH/4344/18
Spis. zn.:
poěet listů:
ZN/864/DSH/18
4
Počet příloh: 0
Poóet listů příloh: 0
Vyřizuje: Mgr. Jan Kotas
Datum: 7.6.2018
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silniěního hospodářství, jako
věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona
é. 12912000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 89 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění jších předpisů, rozhodl ve věci odvolání
pana Václava Vůchy,
podle ust. § 90 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,
rozhodnutí Městského úřadu Nýřany, odboru dopravy, č. j.2!)D-PŘEST/297t17-7-Rl ze
dne 16. 2. 2018, kteným se pan Václav Vůcha Vejprnice
uznávávinnýmzpřestupku.d.‘.l‘.e..-§F.125codst.1p-ism])ukónao-pErzrrnapozemních
komunikacích ve znění účinnémd o 30, 6,2017, v souvislosti s porušením ust, § 28 odst.
5 téhož zákona, za což mu byla uložena pokuta ve výši 1.500,- Ké a zároveň mu byla
rozhodnutím uložena povinnost nahradit náklady řízeni ve výši 1.000,-Kč,
ruší a řízení zastavuje.
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www,plzensky-kraj.cz
Tel.: + 420 377 1S6 111
Fax: + 420 377 1 95 078
tčo:zoggogoo
DlČ: cz7089o366
218
odůvodnění
Odvoláním podaným panem Václavem Vůchou,
Vejprnice (dále jen ,,odvolatelka) je napadáno rozhodnutí Městského úřadu Nýřany,
Odboru dop é. j. 2toD-PŘEST/297t17-7-Rl ze dne 16. 2. 2018, kteným se pan
václav vůcha, , Vejprnice uznává vinným z přestupku dle § 125codst.1pípozemníchkomunikacíchvezněníúčinném l _vv vvgl. a řl9l !
do 30. 6.2017, v souvislosti s porušením ust. § 28 odst. 5 téhož zákona, za což mu byla
uložena pokuta ve výši 1.500,- Kč a zároveň mu byla rozhodnutím uložena povinnost
nahradit náklady íízení ve výši 1.000,-Kě.
Odvolání spolu se spisovou dokumentací bylo zdejšímu odvolacímu správnímu
orgánu, tedy Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství (dále jen ,,odvolací správní orgán‘), postoupeno dne 24. 4.2018. Odvolací
správní orgán se zabýval tím, zda bylo odvolání podáno včas, tedy v zákonem
stanovené lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a oprávněným subjektem, tedy
úěastníkem řízení. Tyto podmínky byly splněny, odvoláníje včasné a přípustné.
Ze spisové dokumenl.“ vyplývá následující:
Dne 25. 6,2017 vdobě kolem 13:50 hod. na pozemní komunikaci é. lnl2a32
ke komunikaci 1126, řídil odvolatel motorové vozidlo tov.
přičemž při přejíždění železničního přejezdu č. 599
nezastavi top em na značku P 6 ,,Stůj dej přednost v jízdě“ na takovém
místě, odkud by měl náleži!ý rozhled na trať, když na přejezdovém zabezpečovacím
zařízení daného přejezdu svítilo přerušované bílé světlo. S odvolatelem bylo sepsáno
oznámení přestupku, která podepsal, přičemž uvedl, že svítilo bílé světlo a žádný
přestupek tedy nespáchal.
V době zjištění přestupku se u vozidla nikdo nenacházel. Městská policie
Rokycany proto následně předvolala k podání vysvětlení provozovatele. Ten písemně
sdělil, že vozidIo měl v uživání Karel Rubáš, bytem Čs. Legií, Klatovy. Městská policie
následně předvolala k podání vysvětlení Karla Rubáše, ten však na předvolání
nereagoval. Věc proto byla postoupena dne 17. 10. 2017 správnímu orgánu l. stupně
k projednání přestupku.
Policie ČR postoupila oznámení přestupku dne 28. 6. 2017 správnímu orgánu l.
stupně. Ten vydal dne 17.7.2017 příkaz, jímžzahájil řízení a proti němuž si odvolatel
podal včasný odpor. Správní orgán l. stupně předvolal odvolatele k ústnímu jednání na
den 22. 11,2017. Odvolatel se knařízenému jednání dostavil, přičemž uvedl, že před
přejezdem nezastavil proto, že železniěním zabezpečovacím zařízení svítilo
přerušované světlo bílé barvy, tudíž mohl na přejezd vjet. Poukázal při tom na to, že
podle § 76 odst. 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou světelné signály
nadřazeny svislým dopravním znaékám upravujícím přednost, a proto nebyl značkou P6
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz
Tel.: + 420 377 195 111
Fax: + 420 377 ,t95 078
tčo: zoagogoo
DlČ: cz70890366
v obci Vejprnice, ve směru
zn.
l
3/8
v dané situaci vázán. Svůj názor podložil vyjádřením Autoškoly tng. Šimek. Vyslechnuti
byli rovněž policisté Bošek a Walter, kteří uved|i, že blikalo bílé přerušované světlo
zabezpečovacího zařízeni, když přes přejezd řidič Vůch a, aniž by vozidlo zastavil.
Správní orgán l. stupně na základě všech podkladů vydaI napadené rozhodnutí,
které si odvo]atel osobně převzal dne 19. 2. 2018. Proti tomuto rozhodnutí si odvolatel
podal dne 1 .3,2018 odvolání. Odvolání je včasné a přípustné.
Odvolací správní orgán na základě § 98 odst. 1 zákona č. 25012016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen ,,zákon o odpovědnosti za
přestupky) přezkoumává rozhodnutí v pIném rozsahu.
Odvolatel v prvé řadě namítá, že správní orgán užil nesprávnou právní úpravu,
když ukládal sankce podle znění zákona o siIničnímp rovozu ve znění účinnéma ž od
1.7 . 2017, když k posuzovanému jednání došlo dne 26. 6, 2017 .
Odvolatel dále nesouhlasí se závěrem, že jeho jednání je přestupkem, V době,
kdy se k předmětnému železničnímup řejezdu přibližoval i v době, kdy jej přejížděl,
svítilo na signalizačním zařízení světlo bílé barvy, tj. signalizace Sl4b. Podle § 76 odst.
6 jsou světelné signály nadřazené svislým dopravním značkám upravujícím přednost.
Světelný signál Sl4b tudíž povinnost zastavit u značky P6 ruší. Ust. § 28 odst. 5 zákona
o provozu na pozemních komunikacích neize vykládat izolovaně, ale v kontextu
ostatních zákonných ustanovení. Stejnou logikou by totiž bylo přestupkem (s odkazem
na § 22 odst. ,t zákona o provozu na pozemních komunikacích), pokud byse řidičblížil
ke křižovatce řizené světelnými signály z vedlejší silnice osazené značkou P6 a
současně by na semaforu svítil zelený světelný signá! Slc nebo S2c nebo S3c,,Volno“ a
řidič by před křižovatkou nezastavil. Původní argumentace správního orgánu, že světlo
přejezdového zabezpečovacího zaíízeníS l4b není světelným signálem ve smyslu § 76
odst. 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích je lichá, neboť vyh!áška č.
29412015 Sb. tento signáljako světelný jasně definuje. V daném případě se nejedná ani
o případ, kdy je značka P6 doplněna výstražným křížem, neboť obě značky nejsou pod
sebou na jednom sloupku. Odvolatel má rovněž za to, že uýklad správního orgánu I.
stupně, že značka P6 nám dává dvě oddělitelné povinnosti – ,,Stát“ a ,,dát přednost
vjízdě“ je nesprávný. Pak by se totiž správním orgánem l. stupně vyžadovaným
způsobem museli chovat i řidič, kteří projíždí světelnou křižovatkou z vedlejší pozemní
komunikace označené značkou P6 na zelený světelný signál. Bí!é světlo
zabezpečovacího zařízení jasně dává najevo, že je bezpečné přejet přejezd, tudíž je
bezpředmětné před ním zastavovat tím způsobem, aby bylo možno zkontrolovat situaci
na kolejích. Dle mínění odvolatele dopravní značka P6 není místní úprava, to by musel
být zakryta světelná signalizace. Odvolatel proto uzavírá, že se žádného přestupku
nedopustil a žádá, aby bylo v tomto smyslu rozhodnuto.
Odvoláníje důvodné.
lčo: zosgogo0
DlČ: cz7089o366
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www. plzensky-kraj.cz
Tel.: + 420 377 195 111
Fax: + 420 377 195 078
7
L-
4l8
Skutkorný stav tak, jak byl zjištěn správním orgánem l. stupně, nečiní odvolatel
sporným. Z provedeného dokazování vyplývá, že odvolatel přejel přes shora
specifikovaný železničníp řejezd, na němž svítilo přerušované světlo bíléb arvy, tedy
světelný signáI S 14b, aniž by před vjezdem na přejezd zastavil na pokyn značky P6
,,Stůj, dej přednost v jizdé“. Odvolatel však zpochybňuje právní hodnocení skutkového
stavu věci provedené správním orgánem l. stupně. Dle mínění odvolacího správního
orgánu oprávněně.
Klíčovou právní otázkou je, zda musí řidič zastavit před vjezdem na přejezd,
osazený svislou dopravní značkou P6 ,,Stůj, dej přednost v jízdé “ i tehdy, když na
přejezdu svítí přerušovaný světelný signál bílé barvy Sl4b. Odvolací správní orgán má
za to, že nikoliv, a to z následujících důvodů.
Podle § 28 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
účinném do 30. 6. 2017 (novelou níže citovaná ustanovení nedoznala změn) platí, že
před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka ,Stůj, dej přednost
v jízdě “ musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.
Podle § 61 odst. 1 obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je
stanovena tímto zákonem.
Podle § 61 odst. 2 místní úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava
provozu na pozemních komunikacích provedená dopravnímí značkami, světelnými,
případně i doprovodnými akustickými signály nebo dopravními zařízeními.
Podle § 76 odst. 1 místní úprava provozu na pozemních komunikacích je
nadřazena obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích. Přechodná úprava
provozu na pozemních komuníkacích je nadřazena místní i obecné úpravě provozu na
poze m n ích kom u n ikací ch.
Pod|e § 76 odst, 6 světelné signály jsou nadřazeny svíslým dopravním značkám
upravujícím přednost.
Podle § 5 vyhlášky č. 29412015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích (dále jen ,,vyhláška) provedení, význam, popřípadě užití
výstražných značek upravujících přednost je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Příloha č. 2 vyhlášky mezi tyto značky řadí mj. značku P 6 ,,Sťu, dej přednost v jízdě „
Podle § 13 vyh!ášky druhy, provedení, význam, popřípadě užití světelných
signálů je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce. Uvedená příloha vyhlášky obsahuje mj.
i světelný signál Sl4b ,,Přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího
zařízení,“ Příloha vyh!ášky k tomuto signálu uvádí, že svítíJi přerušované bílé světlo
tčo: zoagoess
DlČ: cz7o89o366
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz
Te|.: + 420 377 195 111
Fax,.+ 42o377 195o78
5/8
signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, neplatí pro řidiče povinnost neujíždět
na železničníp řejezd v případech, že je již vidět nebo s/yšeť přijíždějícív lak nebo jiné
drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání a pískání.
Podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona o provozu na pozemních komunikacích řidč
nesmí vjíždětn a železničníp řejezd, je-li již vidět nebo s/y.šeíp řijíždějícív lak nebo jiné
drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; to neplatí, svítí-li přerušované
b í lé světlo sig n ál u p řejezdového zabezpečovací ho zaříze n í.
Odvolací správní orgán připouští, že píi užití jazykového uýkladů lze bez dalších
návazností na ostatní ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích vyložit
ust. § 28 odst. 5 uvedeného zákona tak, že řidič je povinen zastavit před železničním
přejezdem vždy, bez ohledu na to, zda na něm svítí či nesvítí bílý přerušovaný světelný
signáI Sl4b, neboť předmětné ustanovení při ukládání povinnosti zastavit vozidlo na
takovém místě, odkud je náležitý rozhled, nerozlišuje mezi tím, zda se jedná o přejezd
chráněný či nechráněný, resp. mezi tím, zdana přejezdu svítí signál Sl4b či niko|iv.
Odvolací správní orgán však má zato, že při výkladu předmětného ustanovení se
nelze spoléhat pouze na jazykový výklad, ani není možné vykládat předmětné
ustanovení izolovaně, bez návaznosti na další zákonná a podzákonná ustanovení
upravující pravidla provozu na pozemních komunikacích. Jak uvedl tJstavní soud ve
svém nálezu sp. zn. pl. ÚS 33197 ze dne 17. 12. 1997, ,jazykový výklad představuje
pouze pruotní přiblíženís e k aplikované právní normě. Je pouze východiskem pro
objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postupů,
jako logický a systematický výklad, výklad e ratione legis atd.). Mechanická aplikace
abstrahující, resp. neuvědomující si, a to buď úmyslně nebo v důsledku nevzdělanosti,
smys/ a účel právní normy, činí z práva nástroj odcizení a absurdity.“
Odvolací správní orgán se ztotožňuje se stěžovatelem, že při výkladu ust. § 28
odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nelze pominout ust. § 76 odst, 6
téhož zákona. Jak světelný signál Sl4b, tak dopravní znaěka P6 představují místní
úpravu provozu na pozemních komunikacích. V tomto smyslu jsou s! tedy rovny a
aplikační přednost té či oné značky nelze v konkrétním případě dovodit na podkladě
věty první § 76 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Proto je třeba
vyjít z ustanovení § 76 odst. 6 téhož zákona, podle něhož jsou světelné signály
nadřazeny svislým dopravním značkám upravujícím přednost.
Ve vztahu k inkriminovanému železničnímup řejezdu tedy platí, že řidič je povinen
zastavit vozidlo na takovém místě před přejezdem, odkud má náležitý rozhled na trať.
To však neplatí v případě, že mu signál Sl4b řiká, že povinnost neujíždět na železniční
přejezd, v případě že je již vidět nebo s/lšeíp řijíždějícív lak nebo jiné drážnív ozidlo
nebo je-li slyšet jeho houkání a pískání pro něj v daném případě neplatí, neboť signál
lčo: zoagogoo
DlČ: cz7o89o366
E-mail; posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz
Tel.: + 420 377 195 1 1 1
Fax: + 42O 377 195 O78
6/8
Sl4b je v takovém okamžiku ve smyslu § 76 odst. 6 nadřazen svislé dopravní znaČce
P6 a má tedy aplikační přednost.
Takovýto výklad, na rozdíl od uýkladu zastávaného správním orgánem l. stupně,
neodporuje ani smyslu a účelu zákona. Z § 28 odst. 5 zákona o provozu na pozemních
komunikacích plyne, že smystem umístění dopravní značky P6 před železničníp řejezd
je, aby řidiě zastavil vozidlo v takovém místě, aby měI dostatečný výhled k tomu, aby
mohl dostát své povinnosti stanovené mu v § 29 odst. 1 písm. d) zákona o provozu na
pozemních komunikacích neujíždětn a železničníp řejezd, je-li již vidět nebo s/yšeí
přijíždějícív lak nebo jiné drážnív ozidlo nebo jeJi slyšet jeho houkání nebo pískání,
resp. aby mohl posoudit, zda vůbec může přejezd bezpečně přejet (viz. § 28 odst. 1 a 3
uvedeného zákona). Bylo by však nesmyslné, aby úkony nezbytné ke splnění dané
povinnosti byly po řidiči vyžadovány i tehdy, kdy takovouto povinnost nemá, neboť na
přejezdu svítí signál Sl4b. Požadavek, aby řid|č zastavil vozidlo před železniěním
přejezdem i tehdy, když mu zabezpečovací světelná signalizace dává pokyn, že na
přejezd může vjet, tak postrádá jakýkoliv racionální účel. V tomto směru považuje zdejší
správní orgán odvolatelovo připodobnění daného stavu k situaci, kdy řidiě vjíždíd o
křižovatky z vedlejší pozemní komunikace označené značkou P6 na světelný signál
S 1c ,,volno“ za přiléhavé. Ani v takovém případě není řidič povinen před vjezdem do
křižovatky zastavit, neboť rozhodující je pro něj právě signál S 1c ,,volno“.
Zvolený výklad ostatně není v rozporu ani se stanoviskem Poticie ČR ze dne 15.
3.2017, v némžje účel předmětné dopravní znaěky P 6 popsán následovné,, ,,Ve směru
od centra obce se před železničnímp řejezdem P 599 nachází úsek s poměrně velkym
stoupáním. V případech, kdy není PPZ v činnosti (resp. není funkční tzv. ,,pozitivní
signalizace“) po celou dobu, kdy se řidič blížík ŽP, nemá zajištěn dohted na drážní
vozidlo, není tedy schopen při přibližování se k ŽP posoudit, zda vůbec může bezpečně
železničníp řejezd přejet (§ 28 odst. 1 a 3 zákona 361/200 Sb.), zejména ne rychlostí
v daném případě zákonem povolenou – tedy 50 m před ŽP a při jeho přejíždění 30
km/hod. Toto posouzení lze provést až v místě definovaném v předchozím odstavcijako
bod rozhledu pro ňdiče nejpomalejšího silničního vozidla. V takovém budě musí byt ňdiči
poskytnut potřebný čas k rozhodnutí, zda ŽP přejet nebo nikotiv. Toho ovšem nelze
dosáhnout tím, že by řidič pokračoval v jízdě rychlostí povolenou mu pro tento případ
zákonem, nýbž uložením povinnosti zastavit vozidlo.“
I kdyby však odvolací správní orgán aproboval výklad správního orgánu l. stupně,
že řidiě je povinen zastavit vozidlo i když na přejezdu svítí bílé přerušované světlo, jen
stěží by v odvolatelově jednání mohl s ohledem na výše uvedené spatřovat míru
společenské škodlivosti potřebnou pro vyhodnocení posuzovaného jednání jako
přestupku.
S ohledem na výše uvedené odvolací správní orgán shledal důvod pro zastavení
řízení ve smyslu § 86 zákona o odpovědnosti za přestupky, neboť skutek, o němž se
tčo: zoagogoo
DlČ: cz7o89o366
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www. plzensky-kraj.cz
Tel.: + 420 377 195 111
Fax:. + 420 377 195 078
7l8
vede řízení, není dle přesvědčení zdejšího správního orgánu přestupkem. Proto
zpozice odvolacího správního orgánu íízenío přestupku podle § 90 odst. 1 písm. a)
správního řádu zastavil.
S ohledem na to, že ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení o
přestupku vedlo již výše uvedené, vyjádří se zdejší správní orgán k námitce užití
nesprávné právní úpravy již jen stručně. Správní orgán l. stupně správně postupoval
podle procesních pravidel účinných po 1,7.2017, tedy podle správního řádu a zákona o
odpovědnosti za přestupky ve znění účinných od tohoto data, a to na podkladě ust. § ,l12 odst. 4 uvedeného zákona. Správní orgán !. stupně pochybil, když uložil sankci
podle znění zákona o provozu na pozemních komunikacích ve znění účinném od 1.7.
2017, Podle § 112 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích se na určení
druhu a výměry sankce za dosavadní přestupky a jiné správní delikty použijí ustanovení
o určení druhu a výměry správního trestu, je-li to pro pachatele výhodnější. Vzhledem
k tomu, že znéní skutkové podstaty přestupku a relevantních právních povinností ani
druh trestu ani jeho výše nedoznalo změn, nebylo na místě užít úpravu pozdější, neboť
ta nebyla pro pachatele příznivější. Ani hmotněprávní úprava v novém zákoně o
odpovědnosti za přestupky není jako celek pro pachatele příznivější, než nová právní
úprava, a proto měl při ukládání trestu vycházet správní orgán I. stupně
z hmotněprávních (nikoliv procesněprávních) pravideI obsažených ve starém zákoně o
přestupcích s přihlédnutím k těm dílčímin stitutům, které jsou pro pachatele příznivější
(tj. § 39 a 44 nového zákona o odpovědnosti za přestupky). Dlužno však dodat, že
popsaná díIčíp ochybení při volbě právní úpravy by ve výsledku neměIa vliv na
zákonnost rozhodnutí (pokud by odvolatelovo jednání bylo přestupkem), neboť neměla
na jeho právní postavení reálně žádný negativní vliv.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvoIat (podle ust. § 91 odst. í
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
.D n Pakandl
vedoucí ru dopravy a silničního hospodářství
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz
Tel.: + 420 377 195 111
Fax,. + 42o 377 195 078
tčo: zoagosoo
DlČ: cz7o89o366
8/8
)
Rozdělovník:
účastníkří zení: – pan Václav Vůcha,
Na vědomí: – Městský úřad Nýřany – vlastní k založení do spisu
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz
Vejprníce
Tel.: + 420 377 195 111
Fax: + 420377 195O78
tčo: zoagoeoo
DlČ: cz7o89o366

Odpověď

Dejte sem na sebe prosím email. Děkuji.

26.9.2018 4:48| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy a personalizaci reklam. K tomu využíváme své partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Více informací o nastavení cookies naleznete zde.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

TOPlist